Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

07. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки
Середа, 07 березня 2012, 20:21

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п'ятнадцятої сесії
№7 від 29.02.2012 р.

 

 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки

 

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління освіти Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

Міський голова С. Мельник


Зміст Програми

І.Вступ

ІІ. Паспорт Програми розвитку освіти міста Хмельницького  на 2012-2016 роки

ІІІ. Основні проблеми та питання, на вирішення яких спрямована Програма

ІV. Мета Програми

V. Пріоритетні завдання

VI. Основні узагальнені результати виконання Програми розвитку освіти міста Хмельницького

VIІ. Напрями діяльності та заходи Програми:

Розділ І.      Дошкільна освіта

Розділ ІІ.    Загальна середня освіта:

Рівний доступ до якісної освіти

Профільне навчання

Професійний розвиток педагогічних працівників

Моніторинг та оцінювання якості освіти

Здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Дитина з особливими освітніми потребами

Обдаровані діти

Розділ ІІІ.   Позашкільна освіта. Виховання


 

Програма розвитку освіти міста Хмельницького на  2012-2016 роки

І. Вступ

Програма розвитку освіти м. Хмельницького на 2012-2016 роки (далі -  Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, указами Президента України  від 04.07.2005      № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування  та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 № 348 «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 – 2012 роках».

Розробка Програми зумовлена необхідністю подальшого ефективного розвитку освіти, підвищення її якості та доступності.

Підставами для розробки Програми є рішення Хмельницької обласної ради від 2.03.2011 року № 40-3/2011 «Про обласну програму розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 роки» та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти міста на основі статистичних показників розвитку освітянської галузі в результаті завершення виконання міських  програм з урахуванням актуальних сьогоденних і стратегічних завдань, які стоять перед галуззю освіти м. Хмельницького, та необхідності задоволення освітніх запитів населення. Програма враховує місцеві соціально-економічні умови та завдання.

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання  розвитку освіти міста на 2012-2016 роки, конкретизує механізми, основні заходи реалізації, терміни, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання Програми.

ІІ. Паспорт Програми розвитку освіти міста Хмельницького  на 2012-2016 роки

 

1.

Повна назва Програми

Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки (далі - Програма)

2.

Розробник програми

Управління освіти Хмельницької міської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Управління освіти Хмельницької міської ради

4.

Учасники програми

Загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади міста

5.

Термін реалізації програми

2012- 2016 роки

6.

Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:

У межах бюджетних видатків на освіту міста Хмельницького

у тому числі:

66.1.

коштів міського бюджету

У межах бюджетних видатків на освіту

6.2.

коштів інших джерел

Кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством

 


ІІІ. Основні проблеми та питання, на вирішення яких спрямована Програма

- Перевантаженість  дошкільних навчальних закладів, неможливість у повній мірі задовольнити  потреби населення в дошкільній освіті.

- Невідповідність матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів сучасним вимогам.

- Необхідність оновлення навчальної, матеріально-технічної бази профільних кабінетів.

- Недостатній  рівень комп’ютеризації навчальних закладів.

- Невиконання натуральних норм харчування в закладах освіти.

- Застаріле технологічне обладнання харчоблоків.

ІV. Мета Програми

Створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості.

V. Пріоритетні завдання

- Забезпечення якості та доступності послуг з дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг.

- Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти.

- Створення належних умов  для організації та проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти та впровадження у навчально-виховний процес закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій.

- Забезпечення поетапного оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих технологій.

- Розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

- Використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій та розвитку творчого потенціалу особистості.

- Розвиток механізму громадсько-державного управління освітою як чинника забезпечення якості освіти, її відкритості та інвестиційної привабливості.

- Формування здоров’язберігаючого освітнього середовища, що враховує адаптаційні резерви школярів і забезпечує збереження їх психічного, фізичного здоров’я і духовно-моральний розвиток.  

- Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників

Визначені завдання стосуються дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і забезпечують єдність підходів до розв’язання проблем освітньої галузі міста.

Реалізація цих завдань  забезпечить не підтримувальний, а інноваційний, розвивальний характер освіти. Це сприятиме підвищенню якості освітніх послуг, конкурентоспроможності наших учнів, впевненості у завтрашньому дні наших випускників.


VІ. Очікувані результати

В результаті виконання Програми розвитку освіти міста Хмельницького очікується:

1. Забезпечення відповідності якості навчально-виховного процесу до вимог державних стандартів, задоволення очікувань усіх учасників освітнього процесу якістю наданих послуг.

2. Забезпечення розвивального, інноваційного характеру освіти, підвищення якості результатів навчальних досягнень випускників та їх конкурентоспроможності.

3. Створення соціально сприятливих умов для здобуття освіти за потребою усіх категорій населення міста.

3.1. Доведення до 75 % охоплення дітей дошкільною освітою за рахунок відкриття  28 дошкільних груп.

3.2. Збільшення кількості охоплення дітей логопедичною роботою за рахунок відкриття додаткових 5 логопедичних груп на базі ДНЗ.

3.3. Забезпечення ефективного проведення експериментально-дослідницької діяльності гімназії №2, технологічного багатопрофільного ліцею, ліцею №17, навчально-виховного комплексу №2, які є експериментальними навчальними закладами Академії педагогічних наук України.

3.4. Оновлення змісту і форм роботи з обдарованими дітьми через залучення їх до занять в 30 групах міжшкільних факультативів з різних галузей наук та навчання в фізико-математичній школі.

3.5. Розширення можливостей стимулювання творчо працюючих педагогів та обдарованих школярів.

3.6. Забезпечення більш високої результативності участі школярів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях.

3.7. Створення умов для продовження навчання дітей з особливими потребами в основній та старшій школі СЗОШ №8 та СЗОШ №15.

4. Розвиток сучасного ресурсного забезпечення (навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-комунікаційного, кадрового) закладів освіти.

4.1. Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, обладнання 40 ігрових майданчиків.

4.2. Оновлення комп’ютерної техніки в  навчальних закладах: збільшення на 25 комп’ютерних класів та 25  мультимедійних комплексів.

4.3. Поповнення бібліотечних фондів сучасною довідковою, науково-методичною літературою.

4.4. Придбання  ліцензійного програмного забезпечення: операційна система Windows 7, Microsoft office 10.

4.5. Поповнення сучасним обладнанням 50 кабінетів фізики, хімії, біології.

4.6. Обладнання робочих місць в кожному навчальному закладі для дітей з особливими потребами в класах інклюзивного навчання.

4.7. Оновлення матеріально-технічної бази Палацу творчості дітей та юнацтва, підвищення якості позашкільної освіти.


VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми

Розділ І. Дошкільна освіта

 

Мета:

Забезпечення права дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти.

 

Завдання:

- Розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

- Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

- Здійснення структурного реформування дошкільної галузі за рахунок варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної освіти.

- Реалізація принципу рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку, що потребують корекції розумового або фізичного розвитку.

- Впровадження новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і  методів управління дошкільними навчальними закладами.


VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми

Розділ І. Дошкільна освіта

 

Мета:

Забезпечення права дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти.

 

Завдання:

- Розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

- Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

- Здійснення структурного реформування дошкільної галузі за рахунок варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної освіти.

- Реалізація принципу рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку, що потребують корекції розумового або фізичного розвитку.

- Впровадження новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і  методів управління дошкільними навчальними закладами.

 

Основні заходи

 

з/п

Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерела фінансу-вання

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Вико-навці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Сприяти розвитку та удоско-наленню мережі дошкільних навчальних закладів:

2012 – 2016 роки

1.1

Відкрити додаткові групи за рахунок виведення початкових класів: ДНЗ №49 – 1 – група – СЗОШ №1 (2 класи)

2012 рік

Міський бюджет

120,0

Управ-ління освіти

1.2.

Провести реорганізацію НВО №9 та НВК №6, шляхом виділення з їх складу ДНЗ №11 та  ДНЗ №43.

В ДНЗ №11 (НВО №9) – відкрити 3 групи;

в ДНЗ №43 (НВК №6) – відкрити 6 груп

2012-2014 роки

Міський бюджет

360,0

360,0

360,0

Управ-ління освіти

1.3.

Прийняти до комунальної власності ДНЗ №36

2012-2016  роки

Міський бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1.4.

Провести  добудови в мікрорайонах:

Ружична – добудова ДНЗ №3 на 4 групи;

Виставка – добудова НВО №1 на 6 груп;

Гречани – 4 групи за рахунок реконструкції басейну ЗОШ №20

Будівництво дошкільного навчального закладу по провулку Шостаковича

2012-2016 роки

2014

Міський бюджет

20600

8300

5500

Управ-ління капі-тального будів-ництва

2.

Розширити мережу спеціалі-зованих груп з урахуванням стану здоров’я дітей:

- відкриття логопедичних груп на базі ДНЗ №21, 29, 38, 40, 50

2012-2014 роки

Міський бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Управ-ління освіти

3.

Відповідно до освітніх запитів населення спрогнозувати та організувати на базі дошкільних навчальних закладів міста роботу груп різного функціо-нального призначення:

- прогулянкові;

- вечірні;

- вихідного дня.

2012-2016 роки

Міський бюджет

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

Управ-ління освіти, керівники ДНЗ

4.

Провести ремонт обладнання на території дошкільних навчальних закладів спортивних та ігрових майданчиків.

2012-2016 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Управ-ління освіти

5.

Збільшити обсяг фінансування для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

2012-2015 роки

Міський бюджет

8438,2

8936,1

9382,9

9852,1

10344,7

Управ-ління освіти

6.

Забезпечити сучасним корекційно-віднов-лювальним обладнанням спеціальні групи для дітей з вадами зору ДНЗ №38

2012-2013 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

Управ-ління освіти

7.

Запровадити моніторинг ефективності впровадження інновацій, розроблених педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів

2013-2015 роки

Міський бюджет

Управ-ління освіти

8.

Запровадити програму морально-духовного виховання дітей дошкільного віку в усіх дошкільних закладах міста

2012 - 2013 роки

Міський бюджет

Управ-ління освіти

9.

Сприяти модернізації системи педагогічної просвіти батьків

2012-2016 роки

Міський бюджет

Управ-ління освіти, керівники ДНЗ

10.

Започаткувати проведення конкурсів педагогічної майстерності «Педагог року» в номінаціях:

- «Вихователь року»

- «Фізінструктор року»

- «Практичний психолог року»

- Вихователь-методист року»

- Вчитель – логопед року»

2012 -2016 роки

Міський бюджет

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Управ-ління освіти

11.

Привести навчально-матеріальну базу ДНЗ у відповідність  до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністра України від 11.09.2002 року №509, методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2008 року № 1/9 – 470

2012 -2014 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управ-ління освіти, керівники ДНЗ

ВСЬОГО:

30125,7

18203,6

15800,4

10409,6

10902,2


 

Розділ ІІ. Загальна середня освіта

Рівний доступ до якісної освіти

 

Мета:

Забезпечення рівних умов доступності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення міста

 

Основні  завдання:

- Забезпечення якісного розвитку варіативної мережі загальної середньої освіти.

- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій.

- Здійснення дослідницько-експериментальної роботи в навчальних закладах .

- Забезпечення компетентнісного підходу в організації навчального процесу.

- Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Основні заходи

 

п/п

Зміст заходу

Термін вико-нання

Джерела фінансу-вання

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Вико-навці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Привести у відповідність до чинного законодавства назви навчальних закладів

2012-2014 роки

Управ-ління освіти

2.

Вивчити можливості і доцільність вторинного використання шкільних приміщень, розширення на їх базі сфери додаткових освітніх та інших послуг для населення, не заборонених чинним законодавством.

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

3.

Забезпечити у навчальних закладах дотримання законодавства про мови в Україні, реалізацію прав громадян щодо мов навчання

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

4.

Вивчити можливості та створити умови для  організації дистанційного навчання учнів.

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

5.

Забезпечити якісне 100% використання варіативної складової навчальних планів

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

6.

Забезпечити ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету  в освітньому процесі  навчальних закладів

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

7.

Здійснювати систематичне оновлення  та модернізацію наявної комп’ютерної техніки та придбання мультимедійних дошок та проекторів.

2012-2016 роки

Міський бюджет, інші джерела фінансу-вання

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

Управ-ління освіти

8.

Поповнювати бібліотеки навчальних закладів, науково-методичного центру методичною, довідковою, науково-публіцистичною, художньою літературою;

аудіовізуальними та електронними посібниками

2012 – 2016 роки

Міський бюджет, інші джерела фінансу-вання

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Управ-ління освіти

9.

Забезпечити 100%  оволодіння комп’ютерною грамотністю педагогічних працівників

2012 рік

Управ-ління освіти, керівники навчаль-них закладів

10.

Укомплектувати комп‘ютерну техніку навчальних закладів ліцензійним програмним забезпеченням

2012-2016 роки

Міський бюджет, інші джерела фінансу-вання

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Управ-ління освіти, керівники навчаль-них закладів

11.

Охопити курсами та спецкурсами в ХОІППО за різними формами навчання (очні, дистанційні тощо), які спрямовані на впровадження та використання інформаційних технологій в освітньому процесі.

2012-2016 роки

Управ-ління освіти

12.

Поновлювати та удосконалю-вати матеріально – технічне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів.

2012-2016 роки

Міський бюджет, інші джерела фінансу-вання

1000

1000

1000

1000

1000

Управ-ління освіти, керівники навчаль-них закладів

13.

Організувати роботу на постійній основі психолого-медико-педагогічної консультації.

2012-2016 роки

Міський бюджет

35,0

100,0

35,0

35,0

35,0

Управ-ління освіти

ВСЬОГО:

14865,0

1510,0

1445,0

1445,0

1445,0

 


Профільне навчання

 

Мета:

Створення умов в навчальних закладах міста для забезпечення рівного доступу учнівської молоді до здобуття допрофільної, профільної, початкової допрофесійної підготовки, підвищення конкурентоспроможності майбутніх випускників.

 

Основні завдання:

- Модернізація мережі допрофільної та профільної підготовки навчальних закладів, реалізація ідей безперервної освіти впродовж життя.

- Забезпечення наступності між допрофільним та профільним навчанням.

- Виявлення та розвиток професійних інтересів, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією.

- Формування соціальної, інформаційної, технологічної, комунікаційної компетентності учнів на допрофільному та профільному рівні.

Основні заходи

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Удосконалити  мережу допрофільних та профільних класів відповідно до запитів та потреб школярів.

2012-2013 роки

Управління освіти, керівники навчальних закладів

2

Продовжити системний моніторинг якості профільного та допрофільного навчання для корегування та розвитку якості профільного навчання.

2012-2016 роки

Управління освіти, керівники навчальних закладів

3.

Вивчити кращий досвід роботи навчальних закладів з окремих напрямків профільного навчання.

2012-2014

роки

Управління освіти, науково-методичний центр

4.

Проводити аналіз доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів.

2012 – 2016 роки

Управління освіти

5.

Постійно оновлювати міський інформаційний банк загальноосвітніх навчальних закладів з питань впровадження допрофільного та профільного навчання.

2012 – 2016 роки

Управління освіти

6.

Розширити можливості для розвитку допрофільного та профільного навчання на базі Хмельницького міського навчально-виробничого комбінату

2012-2016 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Управління освіти

7.

Забезпечити  підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів.

2012-2016

Управління освіти

8.

Поповнювати матеріально-технічну та навчальну бази профільних кабінетів з фізики, хімії, біології

2012 – 2016 роки

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Управління освіти

ВСЬОГО:

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

 


Професійний розвиток педагогічних працівників

Мета:

Підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов для самореалізації, підвищення  професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності педагогічних працівників; забезпечення їх економічних і соціальних гарантій.

 

Основні завдання:

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ.

- Виконання соціальних гарантій для педагогічних працівників, передбачених чинним законодавством.

- Підвищення мотивації до праці шляхом стимулювання педагогічних працівників.

- Підвищення професійної активності, залучення педагогічних працівників до інноваційної та експериментальної діяльності.

Основні заходи

 

№№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Забезпечити безперервний професійний розвиток педагогічних працівників у курсовий та між курсовий період

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

2

Здійснювати  раціональну розстановку педагогічних працівників і розподіл їх навантаження

2012-2016 роки

Управління освіти, керівники навчальних закладів

3

Продовжити використання  системи стимулювання творчо працюючих  педагогів.

2012-2016 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління освіти

4

Проводити стажування новопризначених керівних працівників навчальних закладів на базі визначених шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, науково-методичного центру управління освіти.

2012-2016 роки

Управління освіти

5

Запровадити навчання керівників навчальних закладів  з проблем:

- менеджмент освіти;

- законодавство в галузі освіти.

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

6

Продовжувати роботу «Школи резерву керівних кадрів»

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

7

Щорічно проводити навчання вчителів, які будуть працювати за новими програмами та державними стандартами загальної середньої освіти.

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

8

Забезпечити реалізацію програми «Intel. Навчання для майбутнього».

2012-2016 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління освіти, НМЦ

9

Забезпечити участь учителів у конкурсі «Учитель року» та інших фахових конкурсах

2012-2016 роки

Міський бюджет

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Управління освіти, НМЦ

10

Проводити моніторинги ефективності педагогічної діяльності учителів

2012 – 2016 роки

Управління освіти, НМЦ

11

Створити умови для проведення  експериментально-дослідницької діяльності гімназії №2, ТБЛ, НВК №2, ліцею №17

2012-2016 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Управління освіти

ВСЬОГО:

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

 

 

 

Моніторинг та оцінювання якості освіти

Мета:

Виявлення реального стану освітньої системи міста Хмельницького, досягнення нової якості освіти.

 

Основні завдання:

- Виявлення сильних і слабких сторін освітньої системи міста.

- Удосконалення методики і організації системи вимірювання рівня знань випускників початкової,  основної та старшої школи.

Основні заходи

 

№ п/п

Зміст заходу

Терміни виконання

Джерела фінансу-вання

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Аналізувати дані про якість навчання і виховання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах:

- статистичні відомості;

- щорічні звіти керівників ЗНЗ, дошкільних та позашкільних закладів;

- дані досліджень рівня знань випускників початкової та основної школи;

- результати незалежного зовнішнього оцінювання.

2012-2016 роки

Управління освіти

2.

Проводити моніторинг рівня знань випускників початкової та основної школи.

2012-2016 роки

Управління освіти

3.

Здійснювати інформаційну та технологічну підготовку педагогів до проведення моніторингу якості освітніх послуг у навчальних закладах.

2012-2016 роки

Управління освіти

НМЦ

4.

Проводити моніторинг впливу підвищення кваліфікації педагогічних працівників на якість їхньої діяльності.

2012-2016 роки

Управління освіти

НМЦ

5.

Проводити моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах:

- учнівський (навчальна діяльність зі шкільного предмету, рівень вихованості, самооцінка, емоційне ставлення до навчання, рейтинг навчальних предметів, соціометричний статус учня в учнівському колективі);

- педагогічний (дослідження професійної компетентності вчителя, рівня управління учнівським колективом).

- комплексний (включає основні компоненти діяльності закладу і спрямований на виявлення якості освіти);

- психологічний (психологічний клімат педагогічного та учнівського колективу, адаптація першокласників до школи, перехід учнів молодшої ланки в середню, професійна орієнтація учнів старшої школи);

- навчально-матеріальне забезпечення (наявність і % забезпечення необхідним обладнанням, ТЗН, дидактичними матеріалами навчальних кабінетів , майстерень, спортивних залів).

2012-2016 роки

Управління освіти

НМЦ

 


Обдаровані діти

Мета:

Надання системної підтримки талановитим учням, створення умов для їх самореалізації.

 

Основні завдання:

- Створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку обдарованих школярів.

- Оновлення змісту та форм роботи щодо  створення особистісно орієнтованої системи  роботи із обдарованими дітьми та молоддю.

- Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання обдарованих учнів.

- Формування та підвищення рівня ключових компетенцій педагога, який працює з обдарованими учнями.

- Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих учнів, створення системи їх морального та матеріального заохочення.

Основні заходи

 

№№ п/п

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Джерела фінансу-вання

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Проводити конкурси-огляди  авторських посібників та методичних розробок з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю

2012 – 2016 роки

Міський бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2.0

Управління  освіти

2

Розробити методичні рекомендації з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю

2012 рік

Управління  освіти

3

На базі позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс ”Чайка” м. Хмельницького» організувати роботу Хмельницької оздоровчої школи-табору  для обдарованої учнівської молоді – переможців інтелектуальних змагань, олімпіад

2012-2016 роки

4

Розробити та реалізувати систему інформування засобів масової інформації про хід та результативність реалізації  програми «Обдарованість»

2012-2014 роки

Управління  освіти

5

Пропагувати кращий досвід роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників з проблеми розвитку обдарованої молоді

2012-2016 роки

Управління  освіти

6

Проводити огляди-конкурси дитячих колективів та окремих виконавців художньої самодіяльності за жанрами:

- музичний;

- вокально-хоровий;

- театральний;

- хореографічний;

- естетичний;

- образотворчий;

- художнього читання

2012-2016 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління  освіти, керівники навчальних закладів

7

Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми

2012-2016 роки

Управління  освіти

8

Відкрити фізико-математичну школу для обдарованих дітей міста

2012-2013 роки

Міський бюджет

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

Управління освіти

9

Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предметних олімпіад та конкурсів.

2012-2016 роки

Міський бюджет

154,0

163,1

171,2

179,8

188,8

Управління освіти

10

Забезпечувати участь міських учнівських  команд у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних предметних олімпіадах, конкурсах.

2012-2016 роки

Міський бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Управління освіти

11

Призначати   персональні стипендії міської ради  для обдарованих дітей міста Хмельницького

2012-2016 роки

Міський бюджет

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

Управління  освіти

12

Призначати щорічно премії міської ради кращим педагогічним працівникам навчальних закладів міста

2012-2016 роки

Міський бюджет

715,7

757,9

795,8

835,6

877,4

Управління  освіти

13

Організовувати і проводити урочисті зустрічі з переможцями  всеукраїнських учнівських турнірів та конкурсів, ІІІ, ІV етапу всеукраїнських олімпіад з базових  предметів із стипендіатами міської ради

2012-2016 роки

Міський бюджет

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Управління  освіти

ВСЬОГО:

978,0

1029,3

10755,3

1123,7

1174,5

 

 

 

Дитина з особливими освітніми потребами

Мета:

Визначення провідних напрямків спеціальної освіти в місті та перспектив створення життєздатної системи безперервного навчання, забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітньої  школи; забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.

Основні завдання:

- Розвиток мережі закладів для навчання та виховання дітей з особливими потребами, підвищення ефективності їх діяльності.

- Створення умов для всебічного розвитку дітей з особливими потребами, їх соціальний захист; удосконалення технологій, форм та методів навчання; організація оздоровлення та реабілітації дітей з особливими потребами.

- Здійснення моніторингу розвитку дітей з психофізичними відхиленнями.

- Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій.

- Забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

 

Основні заходи

 

№п/п

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Джерела фінансуван-ня

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Розробити систему заходів щодо запровадження у навчально-виховний процес інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

2012 рік

Управління освіти

2.

Здійснювати моніторинг стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання з метою корекції індивідуальних навчальних планів, програм та методик, адаптованих до можливостей дитини   

2012 -2016 роки

Управління освіти, керівники навчальних закладів

3.

Забезпечити ефективність діяльності психолого-медико-педагогічної комісії в частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою

2012 -2016 роки

Управління освіти, НМЦ

4.

Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) в кожному навчальному закладі міста.

2012-2016 роки

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Управління освіти

5.

Забезпечити наступність у запровадженні інклюзивного навчання початкової, середньої та старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах №8, №15

2012-2016 роки

Міський бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Управління освіти, керівники навчальних закладів

6.

Завершити будівництво зовнішнього ліфта до приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8

2013-2014 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

Управління освіти

7.

Забезпечити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами

2012-2016 роки

Управління освіти

8.

Спільно з ХОІППО забезпечити спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в  умовах інклюзивного навчання  у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах.

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

9.

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами

2012-2016 роки

Управління освіти, НМЦ

10.

Забезпечити проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації

2012 -2016 роки

Міський бюджет

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Управління освіти,

НМЦ

11.

Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту

2012-2016 роки

НМЦ,

керівники навчальних закладів

12.

Провести підготовчу роботу щодо запровадження дистанційного навчання дітей з особливими потребами в навчальних закладах міста.

2012-2013 роки

Управління освіти, НМЦ

13.

На базі НВК №2 створити Центр дистанційного навчання дітей за індивідуальною формою навчання.

2013 рік

Управління освіти, НМЦ, директор

НВК №2

ВСЬОГО:

114,0

164,0

164,0

114,0

114,0

 


Здоров’я учасників навчально-виховного процесу

 

Мета:

Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

Основні завдання:

-  Створення системи формування в учнів  навичок здорового способу життя.

- Надання допомоги у  формуванні системи цінностей, свідомого ставлення до свого життя і здоров'я та  здоров'я оточуючих.

- Підвищення рівня фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

- Формування та розвиток в учнівської молоді основних фізичних якостей, бережливого ставлення до власного здоров’я та формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя.

Основні заходи

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Забезпечити участь навчальних закладів у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу – «Школи сприяння здоров’ю» .

2012-2016 роки

Міський бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Управління освіти

2.

Розробити цикл бесід для учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо профілактики шкідливих звичок:

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії.

2012-2016 роки

Управління освіти

3.

Залучити учнівську молодь до участі в програмах розвитку життєвих навичок

2012-2016 роки

Управління освіти

4.

Активізувати участь дітей та молоді у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

2012-2016 роки

Управління освіти

5.

Поширювати та впроваджувати кращий досвід педагогів-тренерів, які пройшли навчання за 40-годинною програмою.

2012-2016 роки

Управління освіти

6.

У навчальних закладах міста проводити моніторинг стану здоров'я учнів

2012-2016 роки

Управління освіти

7.

Розробити систему профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя. Впроваджувати інтерактивні форми роботи з учнями та їх батьками.

2012-2016 роки

Управління освіти

8.

Забезпечити участь дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України.

2012-2016 роки

Управління освіти

9.

Проводити серед учнів  загальноосвітніх навчальних закладів:

- спартакіаду з різних видів спорту;

- змагання допризовної молоді «Юні козаки Поділля»;

- міський етап змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю  школярів «Нащадки козацької слави»;

- міський тур  дитячих спортивних ігор «Старти надій» серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

2012-2016 роки

Міський бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Управління освіти

10.

Забезпечити проведення  міського етапу Всеукраїнських військово-патріотичних ігор «Зірниця» та "Сокіл-Джура"

2012-2016 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління освіти

11.

Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у навчальних закладах міста.

2012-2016 роки

Управління освіти

12.

Забезпечити роботу пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах, Палаці творчості дітей та юнацтва і ПНЗ «ДЮОК «Чайка» м. Хмельницького»

2012-2016 роки

Міський бюджет

481,0

481,0

481,0

481,0

481,0

Управління освіти

13.

Забезпечити збереження та ефективне використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд навчальних закладів міста.

2012-2016 роки

Управління освіти

ВСЬОГО:

517,0

517,0

517,0

517,0

517,0


Розділ ІІІ. Позашкільна освіта. Виховання

Мета:

Створення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах комплексної національно орієнтованої системи виховання, що ґрунтується на довірі і співпраці учасників виховного  процесу та забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

 

Основні завдання:

- Створення виховного простору, сприятливого для самовдосконалення, саморозвитку та самоактуалізації особистості школяра.

- Використання сучасних інноваційних технологій у виховному процесі.

- Організація виховного процесу у контексті національної і загальнолюдської культури.

- Сприяння розвитку шкільного самоврядування, діяльності дитячих організацій як центрів самореалізації учнівської молоді.

- Забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності.

- Виховання активної життєвої позиції та морально-вольових якостей.

 

Основні заходи

 

№ 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис. грн.)

Виконавці

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Здійснювати методичний супровід впровадження сучасних виховних технологій у педагогічну практику. Створити банк педагогічних виховних інновацій.

2012-2016 роки

Управління освіти, керівники навчальних закладів

2.

Забезпечити проведення тренінгів, семінарів-практикумів з проблеми:
- виховна система школи: концептуальні ідеї;
- інноваційні аспекти діяльності класного керівника.

2012-2016 роки

Управління освіти, керівники ЗНЗ

3.

Забезпечити співпрацю загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей.

2012-2016 роки

Управління освіти,

керівники ЗНЗ та ПНЗ

4.

Проводити  моніторинг ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

2012рік

Управління освіти, керівники загально-освітніх та позашкільних навчальних закладів

5.

Розробити заходи щодо підвищення безпеки учнів, вихованців при користуванні сучасними інформаційними комунікативними технологіями та Інтернетом.

2012 рік

Управління освіти, керівники ЗНЗ та ПНЗ

6.

Забезпечити умови для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залучення їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загальноосвітніх навчальних закладів.

2012 – 2016 роки

Управління   освіти,
керівники ЗНЗ та  ПНЗ

7.

Організувати проведення міського конкурсу на кращу модель виховного середовища навчального закладу.

2014 рік

Управління   освіти,
керівники ЗНЗ та ПНЗ

8.

Забезпечувати участь вихованців навчальних закладів у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних  конкурсах та фестивалях.

2012-2016 роки

Міський бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Управління   освіти,
керівники ЗНЗ та ПНЗ

9.

Розширити мережу шкільних Євро клубів.

2012-2016 роки

Управління   освіти,
керівники ЗНЗ

10

Забезпечити зміцнення, модернізацію навчальної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

2012-2016 роки

Міський бюджет

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Управління   освіти,
керівники ПНЗ

11.

Сприяти розширенню мережі гуртків в позашкільних навчальних закладах.

2012-2016 роки

Міський бюджет

26,0

27,5

28,9

30,4

31,9

Управління   освіти,
керівники ПНЗ

12.

Проводити на базі Палацу творчості дітей та юнацтва сесії для слухачів МАН України із залученням наукових працівників вищих навчальних закладів.

2012-2016 роки

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління   освіти

13.

Поширювати досвід експериментальної діяльності гімназії №2 з проблеми «Створення моделі школи толерантності».

2012-2016 роки

Управління освіти

ВСЬОГО:

121,0

122,5

123,9

125,4

126,9

 

Начальник управління освіти В.Олійник

Останнє оновлення на Середа, 07 березня 2012, 22:21
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02