Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 25.01.2013 року № 28/А-р "Про затвердження аналізу виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2013 рік, заходів щодо поліпшення системи управління якіст
Вівторок, 16 квітня 2013, 14:04

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25.01.2013 року № 28/А-р

Про затвердження аналізу виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2013 рік, заходів щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2013 рік

 

Відповідно до пунктів 4.2, 5.1, 5.4, 5.6 ДСТУ ISO 9001:2009, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 22.06.2009 року № 225 та керуючись Настановою з якості Хмельницької міської ради, ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити аналіз виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік (додаток 1).

2. Затвердити цілі якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2013 рік (додаток 2).

3. Затвердити заходи щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2013 рік (додаток 3).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови, уповноваженого з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ) – керуючу справами виконавчого комітету.

 

 

Міський голова С.Мельник

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 25.01.2013 року № 28/А-р

 

АНАЛІЗ

виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради за 2012 рік

№ п/п

Назва цілі

Кіль
кість

Тер
мін

 

Відпові
дальний за досягнення

Відпові
дальний за контроль

Відмітка про досягнення, дата

Потреба в коригу
ванні

1. Діяльність виконавчих органів міської ради згідно стандарту ISO 9001:2008

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

500

 

до 01.
12.
12

Робоча група з удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група)

Уповнова
жений з системи управління якістю в Хмельни
цькій міській раді (УСУЯ)

Внесено зміни в Положення 7 виконавчих органів міської ради, робота буде продовжена в 2013 році

так

1.2

Пройти сертифі
каційний аудит та отримати сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

1

 

до 15.
03.
12

 

Робоча група

УСУЯ

 

Виконано. 27-29 лютого 2012 року пройдено сертифі
каційний аудит та отримано сертифікат

ні

1.3

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

 

 

 

38

до 01.
12.
12

Внутрішні аудитори

УСУЯ

Проведено

так

2. Орієнтація на замовника

2.1

Розробити Концепцію поліпшення якості надання адміністра
тивних послуг

1

до 30.
01.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Затверджена рішенням міської ради від 29.02.2012 року № 9

ні

2.2

Розробити Положення про центр надання адміністра
тивних послуг (ЦНАП)

1

до 01.
04.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Затверджено рішенням міської ради від 11.04.2012 року № 10

ні

2.3

Розробити Регламент роботи ЦНАП

1

до 01.
04.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Затверджено рішенням виконавчого комітет від 10.05.2012 року № 438

так

2.4

Розпочати роботу ЦНАП

1

до 30.
06.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Роботу ЦНАП розпочато.

ні

2.5

Розробити процедуру документообігу при наданні адміністра
тивних послуг

1

До 01.
03.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ

Робота буде продовжена в 2013 році при розробці електронного документообігу

так

2.6

Актуалізувати технологічні документи ЦНАП

1

До 01.
05.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступники міського голови

Актуалізовано переліки послуг. Проводиться робота з актуалізації карток в зв”язку із змінами в чинному законодавстві

так

3. Реалізація процесного підходу

3.1

Актуалізувати переліки основних процесів виконавчих органів, та розробити їх паспорти

1

 

до 01.
12.
12

 

Керівники виконавчих органів

 

УСУЯ

 

Постійно проводиться робота з актуалізації переліків основних процесів. Розробка паспортів процесів в 2012 році не проводилась

 

так

4. Підвищення компетентності посадових осіб

4.1

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельни
цького)

30

до 31.
12.
12

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самов рядування

УСУЯ

Пройшли навчання 108 посадових осіб

ні

4.2

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.
12.
12

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самовря
дування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом

 

УСУЯ

Проведено 16 внутрішніх навчань

ні

4.4

Забезпечити відбір та підготовку працівників ЦНАП

20

до 01.
05.
12

Робоча група, завідуючий відділом кадрової
роботи та з питань служби в органах місцевого самовря
дування

 

 

УСУЯ, заступники міського голови

Проведено відбір працівників.

так

4.5

Провести дводенний семінар-тренінг щодо психологічної підготовки працівників ЦНАП

1

До 15.
05.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступники міського голови

Проведено 2 дведенних семінари в червні та листопаді 2012 року

так

5. Зворотній зв'язок з громадою

5.1

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг шляхом проведення анкетування

1

 

до 01.
12.
12

Робоча група,

Керівник ЦНАП

УСУЯ

Проводилось з 17.12.2012 по 17.01.2013 року

так

5.2

Здійснити моніторинг громадської думки, шляхом опитування на сайті міської ради щодо визначення питань, які підлягають позачерговому вирішенню, на думку мешканців міста

1

До 01.
12.
12

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МКП “Хмельницьк
інфоцентр”

УСУЯ

Проводився моніторинг громадської думки щодо очікувань від відкриття ЦНАП

так

6. Відкритість та прозорість діяльності

6.1

Надати інформацію мешканцям міста про мету і завдання відкриття та діяльності ЦНАП

 

3 – теле
баче
ння

5 – пре
са

до 01.
07.
12

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

УСУЯ

Опубліковано 83 матеріали (21-в електронних, 62-в друкованих ЗМІ)

 

ні

6.2

Підготовка і виготовлення буклету про завдання і діяльність ЦНАП у м. Хмельни
цькому

1

До 10.
05.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Виготовлено в червні 2012 року

так

6.3

Презентувати Концепцію поліпшення якості надання адміністративних послуг органами Хмельницької міської ради

 

 

1

До 01.
02.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Проведено прес-конференцію 30.01.2012 року

ні

6.4

Підготувати та провести регіональну конференцію щодо досвіду створення ЦНАП у м. Хмельни
цькому

1

До 30.
06.
12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

Проведено 17.07.2012 року

так

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 25.01.2013 року № 28/А-р

 

 

Цілі якості

виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2013 рік

№ п/п

Назва цілі

Кіль
кість

Тер
мін

 

Відповідальний за досягнення

Відповідальний за контроль

Від
мітка про дося
гне
ння, дата

Пот
реба в кори
гува
нні

1. Діяльність виконавчих органів міської ради згідно стандарту ISO 9001:2008

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

450

 

до 01.
12.
13

Робоча група з удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група)

Уповноважений з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ)

 

 

1.2

Пройти наглядовий аудит відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

1

 

до 15.
04.
13

 

Робоча група

УСУЯ

 

 

 

1.3

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

 

 

 

 

38

до 01.
12.
13

Внутрішні аудитори

УСУЯ

 

 

2. Орієнтація на замовника

2.1

Привести діяльність Центру надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”

1

до 01.
12.
13

Робоча група з питань утворення ЦНАП, начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

УСУЯ, заступники міського голови

 

 

2.2

Розробити процедуру документообігу при наданні адміністративних послуг

1

до 01.
06.
13

Робоча група з питань утворення ЦНАП, начальник ЦНАП

УСУЯ

 

 

2.3

Розробити та впровадити процес автоматизованого інформування заступників міського голови по скаргах, які надходять до відділу управління міським господарством

1

до 01.
06.
13

Відділ управління міським господарством, МКП “Хмельницькінфоцентр”

Керуюча справами

 

 

2.4

Провести перерозподіл наповненості класів з метою виведення навчання в дві зміни

1

до 01.
09.
13

Управління освіти

Заступник міського голови

 

 

2.5.

Забезпечити створення дитячого будинку сімейного типу

1

до 31.
12.
13

Служба у справах дітей

Заступник міського голови

 

 

3. Реалізація процесного підходу

3.1

Актуалізувати переліки основних процесів виконавчих органів, та розробити їх паспорти

1

 

до 01.
12.
13

 

Керівники виконавчих органів

 

УСУЯ

 

 

 

3.2

Розробити та впровадити заходи щодо впровадження електронного документообігу

1

до 01.
12.
13

МКП “Хмельницьк інфоцентр”, відділ роботи із зверненнями громадян, ЦНАП, загальний відділ

 

Керуюча справами

 

 

3.3.

Забезпечити економію фонду заробітної плати по галузях за рахунок оптимізації штатних розписів підпорядкованих установ

1

до 01.
12.
13

Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров”я, управління освіти, управління култури і туризму, управління молоді та спорту

Заступник міського голови

 

 

3.4.

Активізувати роботу з реформування галузі згідно з регламентними документами Міністерства охорони здоров”я

1

до 01.
07.
13

Управління охорони здоров”я

Заступник міського голови

 

 

3.5.

Забезпечити збільшення частки спонсорських коштів для забезпечення оздоровлення дітей

30%

до 01.
09.
13

Управління молоді та спорту

Заступник міського голови

 

 

4. Підвищення компетентності посадових осіб

4.1

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельницького)

30

до 31.
12.
13

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

УСУЯ

 

 

4.2

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.
12.
13

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом

 

 

УСУЯ

 

 

5. Зворотній зв'язок з громадою

5.1

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг шляхом проведення анкетування

1

 

до 01.
11.
13

Робоча група з удосконалення Системи управління якістю, начальник ЦНАП

УСУЯ

 

 

6. Відкритість та прозорість діяльності

6.1

Надати інформацію мешканцям міста про мету і завдання відкриття та діяльності ЦНАП

 

3 – теле
баче
ння

5 – пре
са

до 01.
07.
13

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

УСУЯ

 

 

6.2

Забезпечити подання публікацій у засоби масової інформації керівниками виконавчих органів міської ради з найбільш актуальних питань, що хвилюють мешканців міста

11

Згі
дно гра
фіка

Керівники виконавчих органів міської ради

Керуюча справами, відділ роботи із зверненнями громадян

 

 

6.3

Забезпечити проведення прямих телефонних ліній "Міська влада відповідає" за участю керівництва Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

8

Згі
дно гра
фіка

Відділ роботи із зверненнями громадян

Керуюча справами

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 25.01.2013 року № 28/А-р

 

 

Заходи

щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2013 рік

 

1. Внести зміни до складу групи внутрішніх аудитів.

 

Термін виконання: 01.05.2013 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ

2. Вивчити питання проведення теоретичного навчання членів групи внутрішніх аудиторів, по можливості із залученням фахцівців

 

Термін виконання: 01.10.2013 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ

4. Підвищити якість розгляду звернень громадян з метою недопущення виникнення повторних звернень;

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян

5. Вжити заходів щодо окремого обліку скарг громадян з можливістю відстеження виконавчого органу (посадової особи) дії чи рішення якого оскаржується;

 

Термін виконання: 01.05.2013 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян

6. Провести анкетування замовників адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг.

 

Термін виконання: 01.11.2013 року

Відповідальний за виконання: робоча група з питань удосконалення СУЯ, УСУЯ

7. Вивчити питання щодо запровадження прийму документів в ЦНАП адміністраторами ЦНАП.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: Начальник ЦНАП

8. Привести роботу Центру надання надання адміністративних послуг до вимог чинного законодавства.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: Начальник ЦНАП

9. Переглянути реєстри основних процесів та чітко виписати їх у відповідності із основними завданнями структурного підрозділу.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання:Керівники виконавчих органів міської ради

10. Продовжити роботу із впровадження процесного підходу в управлінні;

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання:УСУЯ, Керівники виконавчих органів міської ради

11. Проаналізувати та, за необхідності, актуалізувати реєстри основної документації та основних записів.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання:Керівники виконавчих органів міської ради

12. Переглянути та актуалізувати Реєстри адміністративних та неадміністративних послуг.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ, начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради

13. Привести інформаційні та технологічні картки у відповідність до чинного законодавства про адміністративні послуги.

 

Термін виконання: 30.04.2013 року

Відповідальний за виконання: Начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

14. Оперативно та у відповідності до законодавства реагувати на зауваження та приписи правоохоронних (контролюючих) органів з метою усунення виявлених порушень та недопущення їх у майбутньому.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: керівники виконавчих органів міської ради

15. Забезпечити якісний прийом заяв для надання адміністративних послуг із відповідними документами в Центрі надання адміністративних послуг.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

16. Організувати фахові тематичні навчання всіх працівників Хмельницької міської ради.

 

Термін виконання: 31.12.2013 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ, завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, звідуюча загальним відділом, завідуюча юридичним відділом

Останнє оновлення на Четвер, 18 квітня 2013, 15:52
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02