Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

01. "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік"
Вівторок, 27 січня 2015, 18:15

 

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення позачергової сорок сьомої сесії
№1 від 21.01.2015 р.
 
 
 
 
Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік
 
 
 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік", Бюджетним кодексом України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 1 223 173 462,73 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 1 155 915 326,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 67 258 136,73 грн., у тому числі бюджету розвитку - 8 663 200,00 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 1 223 173 462,73 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1 021 421 226,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 201 752 236,73 гривень;

- профіцит міського бюджету у сумі 134494100,00 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 134 494 100,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 13 4494 100,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 230 000,00 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету - 230 000,00 гривень (додаток 4);

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 230 000,00 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 230 000,00 гривень (додаток 4).

 

2. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 3).

 

3. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 400000,0 гривень.

 

4. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 3000000,00 гривень.

 

5. Затвердити в складі спеціального фонду бюджету бюджет розвитку, джерелом формування якого визначити надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста, в сумі 2 623 200,0 гривень, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, та продажу прав на них в сумі 1000000,0 гривень, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 5040000,0 грн.

 

6. Передбачити в спеціальному фонді бюджету видатки  бюджету розвитку в сумі 143217300,00 гривень, в т.ч. кошти субвенції з Державного бюджету в сумі 310000,00 грн. До розподілу за об'єктами та головними розпорядниками бюджетних коштів повного обсягу бюджету розвитку, головним розпорядником коштів визначити: управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на суму 128630300,00 грн. (додаток 5).

 

7. Затвердити  кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2015 рік (додаток 6).

 

8. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році (додаток 7).

 

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).

 

10. Надати міському комунальному підприємству "Південно-Західні тепломережі" 5000000,00 гривень поворотної фінансової допомоги за окремим Порядком.

 

11. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного та обласного бюджетів за кодами функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету міське фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

 

13. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

 

14. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні міського бюджету, дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору за окремим Порядком.

 

15. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, в разі не прийняття міською радою рішення про розміщення коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

16. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

17. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2015 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2015 рік.

 

18. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною  комісією з питань планування, бюджету та фінансів з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2015 рік.

 

19. Розпорядникам коштів міського бюджету при формуванні кошторисів установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

20. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

 

21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та 71 Бюджетного кодексу України.

 

22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих  роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

23. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду  міського бюджету.

 

24. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

25. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

26. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

27. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів та фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02