Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про зміну розміру статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Чайка»
Понеділок, 16 січня 2017, 19:03

              Про внесення на розгляд сесії міської               ради  пропозицій  про  зміну  розміру               статутного капіталу та затвердження               нової редакції Статуту комунального               підприємства «Чайка»

                         Розглянувши клопотання комунального підприємства  «Чайка» Хмельницької     міської  ради, враховуючи  рішення сесії Хмельницької міської ради від 04.03.2015  року № 2 « Про внесення  змін та  доповнень до  бюджету  міста Хмельницького на 2015 рік», рішення  сесії Хмельницької міської ради від  20.07.2016 року № 1 «Про внесення  змін  та доповнень до бюджету міста  Хмельницького  на  2016 рік»,  керуючись Положенням про  порядок збільшення  (зменшення)  розміру  статутного  капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007 року №1, ч.5 ст. 57 Господарського  кодексу України,  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

вирішив:

   1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

   1.1. про зменшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Чайка» на суму 75060,00 грн. ( Сімдесят п’ять тисяч шістдесят гривень 00 копійок);

   1.2. про збільшення  розміру статутного капіталу комунального підприємства «Чайка» на суму 164000,00 грн. ( Сто шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок);

   1.3. про внесення змін і доповнень до Статуту комунального підприємства «Чайка» Хмельницької  міської  ради, а саме:

   1.3.1. Пункт 1.5 виключити. Пункти 1.6 – 1.8 вважати пунктами 1.5 – 1.7.

      1.3.2. Пункт  2.1 викласти в новій редакції: «Метою створення і діяльності Підприємства  є:

 - господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з   метою    отримання прибутку;

 - задоволення потреб суспільства у послугах та товарах народного споживання».

      1.3.3. Пункт 2.2 викласти в новій редакції: «Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

            - надання лазневих послуг;

- надання послуг з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів фізичним та юридичним особам;

- надання послуг сауни;

- здійснення іншої діяльності по забезпеченню фізичного комфорту;

- надання інших  індивідуальних послуг;

- роздрібна торгівля парфумерними та косметичними товарами та іншими товарами народного споживання;                                     
            - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
            - посередницька діяльність при купівлі-продажу товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення;

- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України».

     1.3.4. Пункт 3.6 викласти в новій редакції: «Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 2331747,07 ( Два мільйони триста тридцять одна тисяча сімсот сорок сім гривень 07 копійок)».

     1.3.5. Пункт 8.7 викласти в новій редакції: «Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень».

     1.3.6. Пункт 8.8 виключити.                                                                                                                  

     1.3.7. Пункт 9.2 викласти в новій редакції: «Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються шляхом викладення його в новій редакції».

   1.4. Про  затвердження  нової  редакції  Статуту  комунального  підприємства «Чайка» Хмельницької  міської  ради, яку доручити підписати директору комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради В. Рибачку.

          2. Контроль  за  виконанням   рішення   покласти  на   заступника   міського  голови  В. Гончарука.

            Міський голова                                                                                     О. Симчишин

                                                                             Додаток до рішення

                                                                                 виконавчого комітету

«___»________________ №______

 

 

 

 

 

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧАЙКА”

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

м. Хмельницький
2016 рік

 

1. Загальні положення


            1.1.Комунальне підприємство “Чайка” Хмельницької міської ради (далі – „Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 08.06.2004 року № 18 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького шляхом перейменування комунального підприємства “Дитячий оздоровчий комплекс “Чайка» виконавчого комітету Хмельницької міської Ради в комунальне підприємство “Чайка” Хмельницької міської ради.

             1.2.Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3 (далі – „Власник”).

             1.3.Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні.

             1.4.Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

            1.5. Найменування підприємства:

             українською мовою:

- повне найменування  КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  “ ЧАЙКА ” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ;
- скорочене найменування: КП “ЧАЙКА”ХМР.
            1.6. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. І.Франка, 28.
            1.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.


2. Мета та предмет діяльності Підприємства

         2.1. Метою створення і діяльності Підприємства  є:

 - господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з   метою отримання прибутку;

 - задоволення потреб суспільства у послугах та товарах народного споживання.
         2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

            - надання лазневих послуг;

-надання послуг з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів фізичним та юридичним особам;

- надання послуг сауни;

- здійснення іншої діяльності по забезпеченню фізичного комфорту;

-  надання інших індивідуальних послуг;

- роздрібна торгівля парфумерними та косметичними товарами та іншими товарами народного споживання;                                     
            - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
            - посередницька діяльність при купівлі-продажу товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення;

- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

3.  Майно Підприємства


            3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

 3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.


            3.5.  Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

           3.6.  Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 2331747,07 ( Два мільйони триста тридцять одна тисяча сімсот сорок сім гривень 07 копійок).

           3.7.  Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

           3.8.  Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.
            3.9.  Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

            3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

            3.11.  Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Хмельницької міської ради.


4.   Управління Підприємством


            4.1.  Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

            4.2.  Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

            4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.
            4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.
          4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.
          4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
         4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
         4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.
         4.9. До виняткової компетенції Власника належить:
- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;
- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;
- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;
- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.
        4.10. До компетенції директора Підприємства належить:
- відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;
- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;
- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;
- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;
- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;
- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.


5. Господарська діяльність Підприємства


          5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

          5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

          5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

           5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

           5.5.  Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

            5.6.  Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

            5.7.  У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

            5.8.  Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

            5.9. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

            5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства


            6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.
            6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.
            6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.


7.    Трудовий колектив та його самоврядування


           7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
           7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.


8.   Облік і звітність


            8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та інших нормативно-правових актів.

            8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

            8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

            8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.


            8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

            8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору Хмельницької міської ради фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

            8.7.  Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.


            9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту


            9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

            9.2.  Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються шляхом  викладення його в новій редакції.            10.    Припинення Підприємства


            10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

            10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

            10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

            10.4.  При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

            10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

            10.6.  При перетворенні Підприємства (змін і його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

            10.7.  Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

-  при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

-  при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

-  при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

-  в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.
            10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.                                                                               

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.
            10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

Керуючий справами виконавчого комітету                                      Ю. Сабій

Директор КП «Чайка»                                                                       В. Рибачок                                                     


 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02