Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

"Про утворення наглядових рад в комунальних підприємствах"
Четвер, 08 червня 2017, 09:35

 

 

 

 

Про утворення наглядових рад в комунальних підприємствах

 

 

З метою забезпечення прозорої діяльності комунальних підприємств, заснованих  на комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького, та підвищення ефективності їхнього управління, керуючись статтями 65, 78, 781 Господарського кодексу України, статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради на комунальному підприємстві Хмельницької міської ради є обов’язковим, згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити перелік підприємств Хмельницької міської ради, на яких утворюються наглядові ради відповідно до критеріїв, визначених в пункті 1 цього рішення, згідно з додатком 2.

 

3. Затвердити Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації  наглядових рад в комунальних підприємствах Хмельницької міської ради, згідно з додатком 3.

 

4. Створити робочу групу з формування наглядових рад комунальних підприємств Хмельницької міської ради у складі, згідно з додатком 4.

 

5. Комунальним підприємствам, зазначеним у додатку 2 до цього рішення, привести свої статути у відповідність до нової редакції ст.78 Господарського кодексу України та рішення міської ради  про утворення наглядових рад.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Хмельницької міської ради з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

Критерії,

відповідно до яких утворення наглядової ради в комунальному підприємстві Хмельницької міської ради, є обов’язковим

1. Наглядова рада обов'язково утворюється в комунальному підприємстві, Хмельницької міської ради, за наявності одного з таких критеріїв:

1.1. загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з міського бюджету за попередній фінансовий рік сукупно перевищує 1000 тис. гривень;

1.2. підприємство визнане Антимонопольним комітетом України суб'єктом природної монополії;

1.3. підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;

1.4. розмір збитків за попередній фінансовий рік перевищує 300 тис. гривень.

 

Секретар міської ради М.Кривак

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

Перелік

підприємств Хмельницької міської ради, на яких утворюються наглядові ради

 

1. Міське комунальне підприємство "Хмельницьктеплокомуненерго".

2. Комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі".

3. Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал".

4. Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг.

5. Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс".

6. Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс".

7. Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста.

8. Комунальне підприємство "Хмельницькбудзамовник".

 

Секретар міської ради М.Кривак

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

Порядок утворення,

організації діяльності та ліквідації  наглядових рад в комунальних підприємствах Хмельницької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок утворення, організацію діяльності та ліквідації  наглядових рад, а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядових рад комунальних підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади
м. Хмельницького (надалі – підприємство).

1.2. Порядок затверджується Хмельницькою міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

 

2. Правовий статус наглядової ради

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління підприємства, що в межах компетенції, визначеної законодавством, контролює та спрямовує діяльність його керівника.

2.2. Метою діяльності наглядових рад є захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань підприємства, підвищення ефективності його управління.

2.3.        У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, статутом підприємства, а також даним Порядком.

2.4. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна міській раді.

2.5. Персональний склад наглядової ради затверджується міською радою і діє до прийняття нею рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

2.6. Наглядова рада щорічно звітує перед міською радою про роботу. За результатами заслуховування щорічного звіту про роботу наглядової ради міська рада приймає рішення про залишення без змін або зміну складу наглядової ради.

2.7. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах, крім випадків коли міська рада приймає рішення про оплату праці членів наглядової ради.

 

3. Виключна компетенція наглядової ради

3.1. До виключної компетенції наглядової ради підприємства належить:

– погодження стратегічних планів розвитку та фінансових планів підприємства;

– відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства. Здійснення контролю за поточною діяльністю керівника підприємства, інформування міського голови, міської ради та територіальної громади м. Хмельницького про заходи та результати контролю;

– подання пропозицій міському голові щодо звільнення керівника підприємства або тимчасового відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

– погодження організаційної структури та штатного розпису підприємства, пропозицій змін до Статуту та положень, якими регулюються питання, пов’язані з його діяльністю;

– затвердження умов контракту з керівником підприємства, встановлення розміру винагороди керівника, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

– погодження положення про оплату праці на підприємстві;

– погодження рішень про вчинення значних правочинів, у тому числі погодження кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель, вимог до предмета закупівлі, критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій під час здійснення закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";

– прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання щодо якого є заінтересованість, відповідно до ст. 781 Господарського кодексу України;

– здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством, відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про доступ до публічної інформації", чинного законодавства та рішень міської ради;

– визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;

– забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі з використанням майна підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування суб’єкта управління підприємства про виявлені порушення;

– затвердження показників ефективності управління підприємством та здійснення контролю за їх виконанням;

– обрання незалежного аудитора підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

– здійснення контролю за виконанням підприємством розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

– складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості  управління;

3.2. Наглядова рада вирішує інші питання, що згідно з законодавством та статутом підприємства належать до компетенції наглядової ради.

 

4. Утворення, ліквідація та склад наглядової ради

4.1. Кількісний склад наглядової ради не може бути меншим ніж 3 особи та більшим ніж 9 осіб.

4.2. До складу наглядової ради включаються:

– один представник міського голови;

– одна уповноважена особа від кожної депутатської фракції;

– уповноважені особи від громадянського суспільства (далі – незалежні члени).

4.3. Депутатська фракція може делегувати до складу наглядової ради фахову особу, яка не є депутатом міської ради.

4.4. Функції щодо формування складу наглядової ради покладаються на робочу групу, склад якої затверджується міською радою.

4.5. Робоча група здійснює прийом заявок від суб’єктів висування кандидатур, опрацьовує їх, та готує відповідний проект рішення щодо затвердження персонального складу наглядової ради.

4.6. Робоча група формується зі складу депутатів міської ради – по одному представнику від кожної депутатської фракції міської ради та трьох уповноважених осіб від громадських об'єднань. 

4.7. Функції щодо інформування зацікавлених осіб про діяльність робочої групи покладається на управління організаційно-інформаційної роботи та контролю міської ради, яке забезпечує розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

4.8. Пропозиції щодо включення представників до складу наглядової ради приймаються робочою групою впродовж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про приймання пропозицій. У разі необхідності робоча група має право продовжити термін подачі пропозицій до складу наглядових рад на строк, що не перевищує 15 днів. 

4.9. Оголошення про приймання пропозицій до складу наглядових рад оприлюднюється на сайті міської ради та повинно містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження підприємства, основні напрями його діяльності;

– вичерпний перелік документів, які необхідно подати на розгляд робочій групі;

– строк і спосіб подання документів;

– номер телефону для довідок;

– посилання на текст цього Порядку та вимоги до незалежних членів наглядової ради.

4.10. Міський голова делегує представника до наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. До розпорядження додається заява на членство у наглядовій раді, автобіографія, декларація про доходи претендента.

4.11. Міська рада делегує представників до наглядових рад шляхом надання робочій групі протоколів засідань фракцій та груп, письмових заяв про членство в наглядових радах, автобіографій, декларацій про доходи претендентів.

4.12. Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради підприємства, подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

– заяву в довільній формі про членство в наглядовій раді, а також підтверджує, що вона відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

– автобіографію, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копії документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання).

Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради, також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку для подання пропозицій до складу наглядових рад робоча група проводить засідання, на якому розглядає документи, подані особами, що претендують на зайняття посади незалежного члена наглядової ради та проводить з ними співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

За результатами дослідження документів та проведених співбесід робоча група шляхом рейтингового голосування відбирає з числа претендентів незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам, встановленим цим рішенням.

4.13. Після відбору кандидатур незалежних членів до складу наглядової ради робоча група невідкладно готує відповідний проект рішення міської ради щодо затвердження персонального складу наглядової ради.

4.14. Наглядові ради ліквідуються за рішенням Хмельницької міської ради.

 

5. Вимоги до незалежних членів наглядових рад

5.1. Незалежний член наглядової ради підприємства  – це фізична особа, яка є членом наглядової ради і відповідає таким критеріям:

– має вищу економічну, юридичну або технічну освіту;

– не є депутатом міської ради, службовцем органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету міської ради, державним службовцем, народним депутатом України, працівником комунального підприємства, при якому створюється наглядова рада;

– не є близькою особою для посадових осіб підприємства, депутатів міської ради та членів її виконавчого комітету, службовців органу місцевого самоврядування (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції");

– не є кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мають договірні відносини з підприємством;

– не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради;  

– стаж роботи не менше 5 років;

–  наявність стажу роботи не менше 3 років у певній галузі житлово-комунального  господарства є перевагою;   

– має повну цивільну дієздатність;

– не має судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, економічного, корупційного або пов’язаного з корупцією злочину, злочину учиненого з корисливих мотивів;       

– є незалежною у своїх рішеннях, добропорядною, неупередженою та має бездоганну ділову репутацію.

 

6. Організація діяльності наглядової ради

6.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова, заступник та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

6.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження голови визначаються статутом підприємства та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

6.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову, заступника та секретаря наглядової ради, але не частіше ніж раз на півроку, крім випадку подачі заяви голови, заступника чи секретаря про дострокове складення повноважень або припинення членства у наглядовій раді.

6.4. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від повноважного складу. Засідання можуть проводитися у форматі відео конференції.

6.5. Рішення наглядової ради приймаються двома третинами голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

6.6.        Перше засідання наглядової ради скликається органом, до сфери управління якого належить підприємство не пізніше, як на 10 робочий день з дати призначення повноважного складу наглядової ради підприємства.

6.7.  Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

– міського голови, міської ради, виконавчого комітету міської ради;

– члена наглядової ради;

– керівника підприємства або особи, яка виконує його обов'язки.

6.8. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис голові або заступнику наглядової ради.

6.9. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 3 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

Якщо наглядова рада не була скликана у встановлений термін, подається повторна вимога про скликання засідання наглядової ради, згідно з п. 6.8. Порядку.

У разі не скликання засідання наглядової ради після повторної вимоги, члени наглядової ради протягом 5 робочих днів з дня закінчення терміну для скликання засідання наглядової ради приймають рішення про обрання нового голови.

6.10. Порядок денний засідання формується головою наглядової ради та затверджується на засіданні наглядової ради.

6.11. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються головою або секретарем наглядової ради персонально не пізніше, як за 3 робочі дні до проведення засідання. Не пізніше ніж за 2 робочих дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

6.12. Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

6.13. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох примірниках протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

6.14. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень та компетенції, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради та керівником підприємства. У разі незгоди керівника підприємства із рішеннями, прийнятими наглядовою радою, питання виноситься на розгляд міської ради.

6.15. Рішення наглядової ради доводяться до відома міської ради, міського голови та керівника підприємства у вигляді витягів із протоколу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

 

7. Повноваження голови наглядової ради

7.1. Організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих нею.

7.2. Скликає засідання наглядової ради та головує на них, формує порядок денний засідань.

7.3. Щорічно звітує перед міською радою про роботу наглядової ради. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

7.4. За рішенням наглядової ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу.

7.5. Представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади.

7.6. Підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

 

8. Права та обов’язки члена наглядової ради

8.1. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати інформацію та документи підприємства, необхідні для виконання своїх функцій, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

– безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства;  

– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на підприємстві або за участю посадових осіб цього підприємства. Про такі заходи керівник підприємства або за його дорученням інша особа зобов'язані інформувати членів наглядової ради не пізніше, ніж за один робочий день до часу їх проведення;

– отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 робочих дні до визначеної дати проведення засідання;

– вносити пропозиції до планів роботи підприємства;

– подавати керівнику обов’язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності підприємства;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;

– подавати у письмовій формі окрему думку щодо проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;

– порушувати питання  про звільнення посадових осіб підприємства;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.      

8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Хмельницького, підприємства та його трудового колективу;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та цим Порядком;

– виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати  рішення, прийняті міською радою, виконавчим комітетом міської ради та наглядовою радою підприємства.

 

9. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

9.1. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я суб’єкта делегування, або за ініціативою суб’єкта делегування.

9.2. Член наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком та статутом підприємства, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

9.3. Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 60 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення суб’єктом делегування протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб’єктом делегування за принципом мовчазної згоди.

9.4. Повноваження члена наглядової ради підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків - з моменту прийняття відповідного рішення суб’єктом управління;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради підприємства за станом здоров’я - через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину - з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті - з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим - з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради - з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено - з наступного дня після закінчення відповідного строку.

9.5. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до положень, визначених Порядком призначення членів наглядової ради у строк, що не перевищує трьох місяців.

 

Секретар міської ради М.Кривак

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

Склад

робочої групи з формування наглядових рад комунальних підприємств Хмельницької міської ради

Голова робочої групи:

депутат міської ради

(за згодою)

Члени робочої групи:

депутат міської ради

(за згодою)

депутат міської ради

(за згодою)

депутат міської ради

(за згодою)

депутат міської ради

(за згодою)

депутат міської ради

(за згодою)

Член ГО  

(за згодою)

Член ГО

(за згодою)

Член ГО

(за згодою)

 

Секретар міської ради М.Кривак

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02