Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького
Вівторок, 12 грудня 2017, 17:08

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

Розглянувши пропозиції профільних управлінь та/або відділу внутрішнього контролю Хмельницької міської ради, та з метою створення необхідних умов для поліпшення діяльності комунальних підприємств міста, підвищення рівня відкритості міської влади, залучення представників громадськості до ухвалення управлінських рішень, у зв’язку з набуттям чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності”, керуючись пунктом 301 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, статтями 65, 68, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади                    м. Хмельницького (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  В. Гончарука.

Міський голова                                                                                                         О. Симчишин

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади                    м. Хмельницького

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розроблено відповідно до чинного законодавства України (далі – Порядок).

1.2. Порядок визначає правовий статус наглядової ради на підприємстві, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (далі – наглядова рада), процедуру її створення, організацію роботи та коло повноважень наглядової ради (далі – підприємства).

1.3. Порядок затверджується Хмельницькою міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту підприємства і цим Порядком повинні застосовуватися положення Статуту підприємства.

 

2. Правовий статус наглядової ради

 

2.1. Наглядова рада є колегіальним консультаційно-дорадчим органом підприємства.

2.2. Наглядова рада комунального підприємства утворюється за рішенням Хмельницької міської ради на підприємстві, що відповідає критеріям, затверджених радою, згідно яких утворення наглядової ради є обов’язковим.

2.3. Метою діяльності наглядових рад є захист інтересів територіальної громади, як власника, контроль за реалізацією статутних завдань підприємства, підвищення ефективності його управління.

2.4. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом підприємства та цим Положенням, а також рішеннями, які ухвалені Хмельницькою міською радою.

2.5. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Хмельницькій міській раді.

2.6. Наглядова рада щорічно звітує перед міською радою про свою роботу на сесії Хмельницької міської ради. За результатами заслуховування щорічного звіту про роботу наглядової ради Хмельницька міська рада приймає рішення про залишення без змін або зміну складу наглядової ради.

2.7. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах.

3. Компетенція наглядової ради на підприємствах, що належать до

комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

3.1. Наглядова рада в межах, визначених законодавством України та цим Порядком, контролює та спрямовує діяльність керівника підприємства, а також забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємства.

3.2. До компетенції наглядової ради підприємства належить:

3.2.1. Розгляд фінансових звітів підприємства;

3.2.2. Виступ у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства;

3.2.3. Аналіз результатів перевірок діяльності підприємства;

3.2.4. Здійснення нагляду за ефективним використанням грошових коштів та майна комунального підприємства, яке знаходиться в його господарському віданні;

3.2.5. Внесення директору підприємства пропозиції щодо покращення діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів, пов’язаних із господарською діяльністю;

3.2.6. Звітування перед засновником щодо ефективності діяльності підприємства, виконання фінансових планів та використання його майна не рідше одного разу в рік;

3.2.7. Забезпечення запобіганню, виявленню та врегулюванню конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі при використанні майна комунального підприємства в особистих інтересах та укладенні угод з близькими особами, а також інформування Хмельницької міської ради про виявлені порушення;

3.2.8. Здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статуту громади, чинного законодавства та рішень Хмельницької міської ради.

3.2.9. Формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики;

3.2.10. Формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку.

3.2.11. Внесення Хмельницькій міській ради та/або виконавчому органу Хмельницької міської ради, що здійснює контроль за ефективність діяльності підприємства, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, впровадження нових технологій та методів здійснення господарської діяльності підприємства та управління підприємством;

3.2.12. Надання згоди на вчинення підприємством господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить  від 10 до 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

3.2.13. Затвердження річних планів діяльності наглядової ради;

3.2.14. Складання та затвердження звітів про результати роботи наглядової ради;

 

4. Склад наглядової ради

4.1. До складу наглядової ради обов’язково включаються представники міського голови, міської ради та незалежні члени (представники громадськості), обрані на конкурсних засадах.

4.2. До складу наглядової ради включаються уповноважені особи від таких суб’єктів подання:

- представники від міського голови – 1 особа;

- представники від міської ради – 1 особа;

- незалежні члени – до 5-ти осіб.

4.3. Персональний склад наглядової ради затверджується Хмельницькою міською радою і діє до прийняття Хмельницькою міською радою рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

4.4. Кількість членів наглядової ради визначається Хмельницькою міською радою, але не може бути меншою за 5 осіб та більшою за 7 осіб.

4.5. У разі, якщо кількість членів наглядової ради, які пропонуються на затвердження Хмельницькою міською радою, є меншою за 5 осіб, в такому випадку наглядова рада не створюється.

4.6. Член наглядової ради може входити до складу наглядової ради лише на одному підприємстві.

4.7. До складу наглядової ради входять голова, секретар та члени наглядової ради.

4.8. Голова, секретар та члени наглядової ради працюють на громадських засадах.

4.9. Голова, секретар та члени наглядової ради повинні виконувати свої обов’язки особисто і не можуть делегувати свої повноваження іншим особам.

4.10. Директор підприємства не може входити до складу наглядової ради але, за запрошенням, може бути присутнім на її засіданні без права голосу.

4.11. Строк повноважень наглядової ради складає три роки.

5. Процедура утворення та ліквідації наглядової ради на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

 

5.1. Профільне управління та/або відділ внутрішнього контролю Хмельницької міської ради не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення про визначення критеріїв обов’язковості утворення наглядових рад в підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, готує та подає Хмельницькій міській раді проект про утворення наглядової ради підприємства та визначення кількості членів наглядової ради.

5.2. Рішення про створення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

5.3. Профільне управління та/або відділ внутрішнього контролю Хмельницької міської ради готує та подає з дотриманням Закону України “Про доступ до публічної інформації” на чергову після завершення конкурсу, сесію Хмельницької міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядової ради.

5.4. У разі, якщо комунальне підприємство, на якому утворено наглядову раду, за минулий фінансовий звітний рік не підпадає під критерії, відповідно до яких обов’язково утворюється наглядова рада, то Хмельницька міська рада, може прийняти рішення про ліквідацію наглядової ради. У разі прийняття такого рішення одночасно вносяться зміни до статуту відповідного підприємства.

6. Права наглядової ради

 

6.1. Права наглядової ради:

- вносити пропозиції щодо планів розвитку підприємства, вносити до них змін та доповнень, контроль їх виконання;

- здійснювати нагляд за виконанням фінансового плану та витрачанням коштів комунального підприємства відповідно до нього;

- подавати керівнику підприємства пропозиції щодо діяльності підприємства;

- на запрошення керівника підприємства приймати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, які проводяться на підприємстві;

- в будь-який час переобрати голову та секретаря наглядової ради, але не частіше ніж раз на півроку, крім випадку подачі заяви голови, заступника чи секретаря про дострокове складення повноважень або припинення членства у наглядовій раді.

7. Повноваження голови наглядової ради

 

7.1. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- не рідше одного разу в рік звітує перед  Хмельницькою міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради;

- за рішенням наглядової ради порушує перед Хмельницькою міською радою питання щодо внесення змін до її складу;

- представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

- підписує рішення наглядової ради підприємства та протоколи засідань;

- контролює виконання рішень наглядової ради підприємства.

 

8. Права членів наглядової ради

 

8.1. Члени наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію та звіти про діяльність підприємства, необхідні для виконання своїх функцій, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

- отримувати інформацію про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 робочих днів до визначеної дати проведення засідання;

- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;

- подавати письмово оформлену окрему думку по питаннях порядку денного та проектів рішень наглядової ради;

- безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства;

- порушувати питання перед керівником підприємства про звітування перед наглядовою радою;

- надавати пропозиції Хмельницькому міському голові щодо звільнення директора підприємства в разі документального підтвердження порушення ним чинного законодавства України, фінансової дисципліни, невиконання або неналежного виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.

8.2. До повноважень члена наглядової ради належить внесення питань, проектів документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства.

 

9. Обов’язки членів наглядової ради

9.1. Члени наглядової ради зобов’язані:

- діяти в інтересах підприємства, територіальної громади м. Хмельницького, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та цим Порядком;

- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- своєчасно надавати Хмельницькій міській раді, наглядовій раді повний обсяг інформації, яка стала відома члену наглядової ради про діяльність та фінансовий стан підприємства;

- дотримуватися встановлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати рішення, прийняті Хмельницькою міською радою, виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та наглядовою радою комунального підприємства;

 

10. Відповідальність членів наглядової ради

 

10.1. Щороку до 1 березня голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради до Хмельницької міської ради.

10.2. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

11. Організація діяльності наглядової ради

 

11.1. Наглядова рада на своєму першому засіданні обирає голову та секретаря наглядової ради.

11.1.1. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

11.1.2. Наглядову раду очолює голова. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень з поважних причин його повноваження здійснює один із членів  наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради.

11.1.3. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів від загального складу наглядової ради. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

11.1.4. З числа членів наглядової ради обирається її секретар, який несе відповідальність за ведення протоколів засідань наглядової ради, оформлення її рішень, повідомлення членів наглядової ради про проведення засідання, а також виконує інші функції, покладені на нього рішеннями наглядової ради та/або головою комісії.

11.2. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

11.2.1. Голова наглядової ради скликає та веде її засідання, організовує належну роботу наглядової ради.

11.2.2. Засідання наглядової ради є публічним і  проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради.

11.2.3. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради персонально не пізніше як за 3 дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

11.2.4. В засіданнях наглядової ради можуть брати участь депутати та посадові особи виконавчих органів Хмельницької міської ради, керівник підприємства, а також інші особи, запрошені наглядовою радою.

11.2.5. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:

- представники засновника;

- директор (керівник) або виконуючий обов’язки директора підприємства;

- керівники структурних підрозділів підприємства;

- голова профспілкової організації підприємства.

11.3. Протоколи наглядової ради підписуються її головою та секретарем. Рішення наглядової ради, що прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання підприємством та/або його керівником.

11.4. Рішення наглядової ради доводяться до відома засновника та директора у вигляді виписок (витягів) із протоколу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради як додаток до протоколу.

11.5. Оригінали документів наглядової ради (протоколи, рішення) зберігаються на підприємстві.

11.6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п’яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства та відділу внутрішнього контролю. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

11.7. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

11.8. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

- міської ради, міського голови.

- керівника підприємства.

- простої більшості складу наглядової ради.

11.9. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім’я голови наглядової ради. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис голові або секретарю наглядової ради.

11.10. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 10 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

12. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

 

12.1. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я суб’єкта делегування.

12.2. Член наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим Хмельницькою міською радою та статутом підприємства.

12.3. Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 60 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення суб’єктом делегування протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб’єктом делегування за принципом мовчазної згоди.

12.4. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою суб’єкта делегування у випадках виявлення фактів невідповідності вимогам, визначеним Хмельницькою міською радою.

12.5. Повноваження члена наглядової ради підприємства припиняються у випадку:

- неналежного виконання обов’язків - з моменту прийняття відповідного рішення суб’єктом делегування;

- неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради підприємства за станом здоров’я з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові делегування;

- притягнення до відповідальності за вчинення злочину - з моменту набрання законної сили вироку суду;

- смерті - з моменту настання юридичного факту смерті;

- визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим - з моменту набрання законної сили рішення суду;

- ліквідації наглядової ради - з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства;

- закінчення строку, на який було призначено наглядова раду – з наступного дня після обрання нового складу наглядової ради.

12.6. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до положень, визначених Порядком призначення членів наглядової ради та законом у строк, що не перевищує трьох місяців. Суб’єкт делегування зобов’язаний забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій.

 

Завідувач відділу внутрішнього контролю                                               Т. Старук

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Ю. Сабій

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02