Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 11.01.2018 № 10-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами"
П'ятниця, 12 січня 2018, 10:40

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.01.2018 № 10-р

 

Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами

 

У зв’язку з затвердженням персонального складу виконавчого комітету Хмельницької міської ради:

 

1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету згідно з додатком 1.

2. Встановити, що у випадку відсутності міського голови його обов’язки, пов’язані з діяльністю ради та її органів у відповідності до ч. 2 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” покладаються на секретаря міської ради, а проведення засідань виконавчого комітету у відповідності до ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” покладається на одного із заступників міського голови.

У разі відсутності одного із заступників міського голови заміщення їх повноважень здійснюється в порядку, визначеному додатком 2.

3. Керівникам виконавчих органів ради в термін до 01 лютого 2018 року внести зміни до складу постійних і тимчасових комісій та робочих груп виконавчого комітету згідно даного розподілу обов’язків.

4. Загальному відділу (Волик В.Л.) довести дане розпорядження до відома департаментів, управлінь та відділів міської ради.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 21 січня 2016 року №24-р “Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами”.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету САБІЙ Ю.С.

 

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 11.01.2018 № 10-р

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету

 

 1. Хмельницький міський голова СИМЧИШИН О.С.

 

Міський голова забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 12, 29, 34, 36, 38, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях та засіданнях ради;

підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

є розпорядником бюджетних коштів, забезпечує їх використання лише за призначенням, визначеним радою;

представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

веде особистий прийом громадян;

забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

видає розпорядження у межах своїх повноважень;

сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

утворює комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямовує їх діяльність.

вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території міста;

вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;

вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;

погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону.

погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності;

забезпечує управління закладами соціального захисту, які належать територіальній громаді, організовує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення;

встановлює за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

утворює цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, визначає порядок і умови витрачання коштів цих фондів;

вирішує відповідно до законодавства питання про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям;

організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів створення будинків-інтернатів;

вирішує питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

забезпечує підготовку і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання; забезпечує участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються обласною радою;

забезпечує здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

вирішує відповідно до чинного законодавства питання про надання пільг і допомоги, пов'язані з охороною материнства і дитинства;

надає відповідно до законодавства одноразову допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

вирішує відповідно до чинного законодавства питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

організовує проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

забезпечує здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до чинного законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

забезпечує участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомної реєстрації в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

забезпечує встановлення відповідно до чинного законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

забезпечує здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організацію інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

організовує прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організацію їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;

забезпечує здійснення на території міста контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством, накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

забезпечує здійснення згідно з законодавством заходів соціального партонажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до яких застосовано пробацію;

забезпечує визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у вигляді громадських робіт;

забезпечує організацію надання соціальних послуг бездомним особам, здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;

забезпечує управління закладами охорони здоров'я, які належать територіальній громаді, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

забезпечує в межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території;

забезпечує відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;

організовує забезпечення відповідно до чинного законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

забезпечує внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.

 

Міський голова в межах своїх повноважень взаємодіє з:

 

 • міським відділом Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області;

 • міськрайонним управлінням юстиції;

 • Хмельницькою місцевою прокуратурою;

 • об’єднаним міськрайонним військовим комісаріатом;

 • міським військовим гарнізоном;

 • управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в м.Хмельницькому;

 • управлінням Пенсійного фонду України в місті Хмельницькому;

 • міським центром зайнятості;

 • управлінням Держпродспоживслужби в м.Хмельницькому;

 • обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

 

 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці;

 • юридичного відділу;

 • відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування;

 • відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

 • відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності;

 • управління праці та соціального захисту населення;

 • управління охорони здоров’я;

 • міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 • рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії";

 • центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок";

 • міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя";

 • міського центру соціальної підтримки та адаптації;

 • міських поліклінік № 1-4;

 • міської лікарні;

 • міської дитячої лікарні;

 • міського перинатального центру;

 • міського протитуберкульозного диспансеру;

 • міської інфекційної лікарні;

 • Хмельницьких міських центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2;

 • комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»;

 • міської об’єднаної стоматологічної поліклініки;

 • міських комунальних аптек;

 • комунального підприємства “Профдезінфекція”;

 • комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат;

 • комісії по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми»

 • комісії по звільненню громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, від сплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 • надзвичайної протиепідемічної комісії;

 • комісії з питань визначення вартості лікування мешканців міста в закладах неміської комунальної форми власності;

 • опікунської ради;

 • робочої групи з питань легалізації тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.

 

 

 1. Секретар міської ради КРИВАК М.М.

 

Секретар ради виконує повноваження, передбачені ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії ради, питань, які передбачається внести на розгляд ради;

організації підготовки сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

забезпечення своєчасного доведення рішень ради до виконавців і населення, організації контролю за їх виконанням, забезпечення офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

здійснення контроль за дотриманням обсягу і меж делегованих повноважень міської ради та її виконавчих органів з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальної громади міста;

здійснення контролю, обліку, узгодження та реалізації місцевих ініціатив членів територіальної громади;

здійснює організацію і проведення громадських слухань та розгляд і виконання пропозицій, висловлених на них;

за дорученням міського голови координування діяльності постійних та інших комісій ради, надання їм доручень, сприяння організації виконання їх рекомендацій;

сприяння депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організації за дорученням ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечення зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

забезпечення здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;

підготовки і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста;

вирішення за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

здійснення повноважень міського голови у випадках, передбачених ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

скликання сесії міської ради у випадках, передбачених частиною 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

ведення засідання ради та підпису її рішень у випадках, передбачених частиною 6 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

забезпечення виконання повноважень щодо підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;

забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення, утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності.

 

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з департаментами, відділами та управліннями міської ради та громадськими організаціями відповідного спрямування.

Планує роботу міської ради, постійних депутатських комісій.

Організовує роботу з виконання доручень виборців.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • відділу сприяння діяльності депутатам;

 • відділу ведення Державного реєстру виборців;

 • комітетів самоорганізації населення мікрорайонів;

 • конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

 • атестаційної комісії;

 • топонімічної комісії;

 • адміністративної комісії.

 

 

 

3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ГОНЧАРУК В.В.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 27, 28, 30, 34, 35, 36, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

розгляду проектів та затвердження планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

подання до районної та обласної рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території міста;

розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

розгляду і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території міста;

встановлення в порядку і межах, визначених чинним законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України), транспортні та інші послуги;

здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;

управління об'єктами побутового, торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню;

організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади;

здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

організації для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

організації продажу населенню продуктів харчування та інших товарів на постійнодіючих виставках-ярмарках та у магазинах за цінами товаровиробника;

створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;

сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;

укладення і забезпечення виконання у встановленому чинним законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

сприяння у створенні на основі чинного законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

здійснення міжнародних зв’язків та розвиток партнерських відносин з порідненими містами;

забезпечення на території міста в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України;

забезпечення участі у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження;

забезпечення організації робіт з впровадження енергетичних обстежень, розробки проектів енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання підприємствами, установами та організаціями комунальної власності з метою зменшення енергоспоживання;

внесення пропозицій щодо удосконалення систем обліку електроенергії, газу, тепло- та водопостачання, звітності з питань енергозбереження;

забезпечення участі в розробці та здісненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату з метою залучення коштів на розвиток підприємств;

проведення аналізу дотримання чинного законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв, проведення розрахунків за спожиті енергоносії споживачами;

організації бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства.

 

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з промисловими підприємствами міста, підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, з громадськими організаціями відповідного спрямування.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • управління економіки;

 • управління торгівлі;

 • відділу енергоменеджменту;

 • відділу внутрішнього контролю;

 • міського комунального підприємства “Ринок “Ранковий”;

 • міського комунального підприємства “Муніципальна дружина”;

 • комунального підприємства “Чайка”;

 • комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста";

 • дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького;

 • комісії для проведення інвентаризації об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на ринках, торгових майданчиках та торгових рядах усіх форм власності м.Хмельницького;

 • комісії з координації роботи щодо контролю за додержанням умов і правил здійснення операцій з металобрухтом;

 • комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького;

 • координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

 • організаційного комітету з проведення конкурсу на звання “Кращий підприємець міста”;

 • ради з питань інвестицій.

 

 

Відповідає за виконання:

 

 • Стратегічного плану економічного розвитку міста Хмельницького;

 • Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

 • Муніципального енергетичного плану міста Хмельницького на 2012-2016 роки;

 • Правил торгівлі на ринках міста Хмельницького;

 • заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності.

 

 

В межах повноважень своїх взаємодіє з:

 

 • державною податковою інспекцією;

 • державною казначейською службою;

 • Західним офісом Держаудитслужби;

 • міським відділом аналізу регіональної статистики;

 • Хмельницькою митницею.

 

 

4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МЕЛЬНИК Г.Л.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 32, 36, 37, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради; організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

управління закладами спорту, освіти, культури, роботи з молоддю, оздоровчими закладами, які належать територіальній громаді, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;

вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

забезпечення організації медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй;

створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, роботи з молоддю;

забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики";

забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;

забезпечення організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

надання допомоги у працевлаштуванні випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності;

забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;

утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

вирішення у встановленому чинним законодавством порядку питань опіки і піклування;

здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

управління закладами фізкультури і спорту, освіти та культури, які належать територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення;

вирішення відповідно до закону питань про проведення спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

організації медичного обслуговування та харчування у закладах фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді або передані їй;

створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти;

вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

спрямування діяльності служб у справах дітей;

вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями відповідного спрямування.

Вирішує питання співпраці та взаємодії з вищими учбовими закладами всіх рівнів акредитації.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • департаменту освіти та науки;

 • управління культури і туризму;

 • управління молоді та спорту;

 • служби у справах дітей;

 • міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

 • спортивних шкіл міста;

 • міського спортивно-культурного центру “Плоскирів”;

 • міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання;

 • міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх закладів міста;

 • централізованої бібліотечної системи;

 • міського будинку культури;

 • міського комунального підприємства - монотеатру “Кут”;

 • муніципального академічного камерного хору;

 • муніципального естрадно-духового оркестру;

 • музею історії міста Хмельницького;

 • міського комунального підприємства – кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка;

 • музею-студії фотомистецтва;

 • клубу мікрорайону Книжківці;

 • міського культурно-мистецького центру “Ветеран”;

 • центру національного виховання учнівської молоді;

 • дитячої школи мистецтв;

 • дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

 • дитячої школи мистецтв «Райдуга»;

 • дитячої музичної школи №1 ім. М.Мозгового;

 • дитячої музичної школи №2;

 • дитячої музичної школи №3;

 • школи іконопису «Нікош»;

 • комісії з питань захисту прав дитини;

 • комісії по визначенню претендентів на стипендію міського голови кращим спортсменам міста;

 • комісії по наданню матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності;

 • комісії з розгляду питань присвоєння звання “Почесний громадянин міста Хмельницького”;

 • комісії з увічнення пам’яті воїнів, загиблих в роки Другої Світової війни;

 • комісії по призначенню персональних премій Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м.Хмельницького;

 • комісії по призначенню персональної стипендії міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання м.Хмельницького;

 • комісії щодо призначення персональних стипендій Хмельницької міської ради у галузі освіти для обдарованих дітей м.Хмельницького;

 • комісії по забезпеченню організації обліку дітей дошкільного віку;

 • спостережної комісії;

 • міської комісії з питань евакуації;

 • ради з визначення кандидатів на відзначення міською премією ім. Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень;

 • ради з визначення кандидатів на відзначення міською премією ім.Б.Хмельницького.

 

 

Відповідає за виконання:

 

 

 • заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності;

 • Комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в м.Хмельницькому на 2012-2016 роки;

 • Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки;

 • Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького.

 

 

 

5. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НЕСТЕРУК А.М.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 30, 33, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню;

забезпечення обліку житлового фонду, належної експлуатацію, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду міста, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності;

проведення аналізу рівня цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства, внесення пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

забезпечення надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об'єднань;

забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

забезпечення реалізації міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження заходів щодо зниження ресурсо- та енергоємності житлово-комунальних послуг, здіснення ефективної енергозберігаючої політики;

забезпечення організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

організації видачі дозволів на обрізування, знесення зелених насаджень;

забезпечення організації за рахунок бюджетних, власних коштів підприємств і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремону вулиць та доріг міста;

забезпечення формування титульного списку об'єктів капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, інженерних мереж, шляхово-мостового господарства та благоустрою;

забезпечення підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи у зимових умовах;

забезпечення видачі технічних умов на будівництво та реконструкцію зливової каналізації;

забезпечення підготовки матеріалів щодо прийняття у власність територіальної громади міста об'єктів житлового фонду та комунального призначення;

здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;

забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства; за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах; прийняття рішень про скасування наданого їм дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг територіальної громади;

призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами;

внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрат на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснення заходів щодо запобігання підтоплень міста, відведення стічних вод, забезпечення сталої роботи підприємств, служб міського комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків;

розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

організації в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; 

визначення території для розміщення відходів відповідно до чинного законодавства;

вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, відлову бродячих тварин, знешкодження та захоронення трупів тварин;

затвердження схем санітарного очищення м.Хмельницького та провадження систем роздільного збирання побутових відходів;

затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

підготовки і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

координації на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи;

видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

обліку громадян, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподілу та надання відповідно до чинного законодавства житла, що належить до комунальної власності;

обліку відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

організації надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

видачі ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

вирішення відповідно до чинного законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України житлової площі та інших об’єктів, здійснення контролю за їх використанням;

здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з житлово-комунальними організаціями, підприємствами енергетики та громадськими організаціями відповідного спрямування.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • управління житлово-комунального господарства;

 • управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста;

 • відділу управління міським господарством;

 • відділу обліку та розподілу житлової площі;

 • міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”;

 • міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”;

 • міського комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі”;

 • комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

 • комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста;

 • міського комунального підприємства “Міськсвітло”;

 • спеціалізованого комунального підприємства “Хмельницька міська ритуальна служба”;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Дубове»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Заріччя»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Південо-Західна»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Будівельник»;

 • комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна»;

 • комунального підприємства «Надія»;

 • міського аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства;

 • комунального підприємства “Спецкомунтранс”;

 • комунального підприємства "Парки і сквери міста Хмельницького";

 • міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах;

 • комісії по обстеженню технічного стану житлових будинків;

 • робочої групи з питань запобігання забрудненню водойм міста неочищеними стічними відходами;

 • штабу по благоустрою та санітарному стану міста;

 • постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;

 • громадської комісії з житлових питань;

 • комісії по розгляду питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;

 • комісії по розгляду питань заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш мало захищеним верствам населення;

 • комісії з питань надання населенню субсидій на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги;

 • комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

 • ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста.

 

 

Відповідає за виконання:

 

 • заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності;

 • Концепції регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Хмельницькому;

 • Правил благоустрою території міста Хмельницького;

 • Правил утримання собак, котів та хижих тварин громадянами, підприємствами, організаціями, учбовими закладами, установами в м.Хмельницькому;

 • Програми “Безпечне житло” в місті Хмельницькому;

 • Програми “Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки”;

 • Програми охорони довкілля м.Хмельницького;

 • Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького;

 • Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території міста Хмельницького;

 • Програми поводження з твердими побутовими відходами у м.Хмельницькому;

 • Програми реконструкції зовнішнього освітлення міста Хмельницького із використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

 • Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Хмельницького;

 • Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

 • Схеми теплопостачання міста Хмельницького на розрахунковий період.

 

 

В межах наданих повноважень взаємодіє зі спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством «Хмельницькліфт», Хмельницьким міським районом електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ “Хмельницькгаз”, ТОВ «Хмельницькгаз збут», державним підприємством “Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницького”.

 

6. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БОНДАРЕНКО А.Є.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

залучення на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та укладання цих договорів;

об'єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

забезпечення складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту обласного бюджету;

формування переліку об’єктів капітальних вкладень до проекту місцевого бюджету;

здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

управління об’єктами транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;

прийняття рішень про організацію стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

підготовки та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів;

надання дозволу в порядку, встановленому чинним законодавством, на розміщення реклами;

сприяння діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах;

організації розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільчої мережі , що перебуває на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ;

організації недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільчої мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ці інфраструктура;

організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

розгляду і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування та укладання цих договорів;

визначення у встановленому чинним законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибору, вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

підготовки і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

організації встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

координації на території міста діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;

організації надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

проведення громадського обговорення містобудівної документації, місцевих правил забудови міста;

надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

організації роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру;

здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням чинного законодавства, затвердження містобудівної документації при плануванні та забудові території міста; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

організації охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

вирішення відповідно до чинного законодавства спорів з питань містобудування;

здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

справляння плати за землю;

здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель;

координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

підготовки висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організації і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

забезпечення здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

вирішення відповідно до чинного законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або у відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством;

управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади; забезпечення його ефективного використання;

внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організації виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

обліку нежилих приміщень на території міста незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

обліку та реєстрації відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

здійснення відповідно до законодавства контролю за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих об'єктах; прийняття рішень про скасування наданого їм дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень, здійснення контролю за їх використанням;

 

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з землевпорядними, будівельними організаціями, підприємствами інженерного обладнання, шляховими, ремонтно-будівельними та громадськими організаціями відповідного спрямування.

Є представником Хмельницької міської ради на земельних торгах та укладає від імені Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів, договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку придбано на земельних торгах.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, в т.ч. управління архітектури і містобудування, управління земельних ресурсів та земельної реформи та управління капітального будівництва;

 • управління транспорту та зв’язку;

 • фінансового управління;

 • управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю;

 • управління комунального майна;

 • бюро технічної інвентаризації;

 • комунального підприємства “Хмельницькбудзамовник”;

 • комунального підприємства “Технагляд”;

 • комунального підприємства “Електротранс”;

 • комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту;

 • міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності;

 • конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу по перевезеннях пасажирів автомобільним транспортом;

 • комісії з питань приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають в міській комунальній власності;

 • комісії з питань самочинного будівництва;

 • комісії по вирішенню земельних спорів;

 • комісії для польового обстеження і погодження межі міста Хмельницького;

 • комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам;

 • комісії по визначенню об’єктів культурної спадщини м.Хмельницького для включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

 • робочої групи з питань координації роботи по обстеженню об’єктів транспортної інфраструктури на відповідність її будівельним нормам для забезпечення належного рівня обслуговування інвалідів;

 • комітету доступності;

 • комісії з питань контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини;

 • комісії по розгляду питань соціального захисту малозабезпечених жителів міста;

 • координаційної ради об’єднань громадян соціального спрямування;

 • комісії з розгляду питань щодо надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканцям м.Хмельницького;

 • комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам;

 • конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незележної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок);

 • комісії по проведенню конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Хмельницького.

 

 

Відповідає за виконання:

 

 • Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

 • Програми розвитку міського електротранспорту м.Хмельницького;

 • плану зонування м.Хмельницького;

 • генерального плану міста Хмельницького;

 • заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності.

 

 

 1. Керуючий справами виконавчого комітету САБІЙ Ю.С.

 

Керуючий справами виконкому забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 27, 36, 38, 38-1, 39 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

забезпечення вимог чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території міста;

підготовки і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України;

організації матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (в т.ч. укладання господарських договорів з цих питань), організації взаємодії між відділами, службами та управліннями міської ради у здісненні ними повноважень;

утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;

підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень;

забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;

розгляду письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону;

надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;

залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

координації діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;

надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;

організації семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги;

участі у здісненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через управління адміністративних послуг;

сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

забезпечення формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону, державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

Забезпечує підготовку, розгляд та прийняття рішень виконавчим комітетом міської ради.

Планує роботу виконавчого комітету, контролює підготовку матеріалів на розгляд засідань виконкому.

Забезпечує своєчасне доведення до відповідних управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій, посадових осіб та громадян рішень виконкому, розпоряджень міського голови, організовує контроль за їх виконанням.

Організовує та контролює питання ведення діловодства, правової освіти у виконавчих органах міської ради. Контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Вживає заходів для забезпечення дотримання вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у виконавчому комітеті міської ради.

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з політичними партіями, рухами, засобами масової інформації, релігійними організаціями, громадськими організаціями відповідного спрямування, а також з центрами з надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та надання їм сприяння в межах своїх повноважень.

 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

 • загального відділу;

 • відділу роботи із зверненнями громадян;

 • господарського відділу;

 • архівного відділу;

 • управління адміністративних послуг;

 • управління з питань реєстрації;

 • міського комунального підприємства “Хмельницькінфоцентр”;

 • міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»;

 • газети міської ради «Проскурів»;

 • координаційно-методичної ради по правовій освіті;

 • громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради;

 • експертної комісії по перевірці таємного діловодства;

 • комісії по списанню та інвентаризації матеріальних цінностей;

 • експертно-погоджувальної комісії виконавчого комітету;

 • комісії для визначення непридатності матеріальних цінностей та їх списання;

 • комітету з конкурсних торгів;

 • комісії з соціального страхування;

 • комісії з обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування;

 • призовної комісії;

 • робочої групи з проведення роз’яснювально-агітаційної роботи щодо проходження військової служби за контрактом.

 

 

Відповідає за виконання:

 

 • Концепції поліпшення якості надання адміністративних послуг;

 • заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності.

 

 

Керуючий справами виконкому Ю. Сабій

Завідувач відділу кадрової роботи І. Костенецький

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 11.01.2018 № 10-р

Заміщення повноважень заступників

міського голови та керуючого справами

За заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаренка А.Є.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нестерук А.М.

За заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нестерука А.М.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаренко А.Є.

За заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гончарука В.В.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаренко А.Є.

За заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мельник Г.Л.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нестерук А.М.

За керуючого справами виконавчого комітету Сабій Ю.С.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мельник Г.Л.

 

Керуючий справами виконкому Ю. Сабій

Завідувач відділу кадрової роботи І. Костенецький

 

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02