Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

46. Про перейменування фінансового управління виконавчого комітету Хмельницької міської ради та затвердження Положення


Україна
Хмельницька міська рада
Рішення десятої сесії
№46 від 28.09.2011 р.

 

 

Про перейменування фінансового управління виконавчого комітету Хмельницької міської ради та затвердження Положення

Розглянувши пропозицію постійної комісію з питань планування, бюджету та фінансів та відповідно до статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

               

ВИРІШИЛА :

1. Перейменувати фінансове управління виконавчого комітету Хмельницької міської ради на фінансове управління Хмельницької міської ради.

2. Затвердити Положення про фінансове управління Хмельницької міської ради (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення п'ятнадцятої сесії від 29.06.2000 р. №26 "Про реорганізацію фінансового відділу виконкому міської ради та внесення змін до рішень міської ради №74 від 16.05.2000 р. та №6 від 17.09.98 р."

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова С.Мельник


Додаток

до рішення Хмельницької міської ради

№46 від 28.09.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Хмельницької міської ради

1. Загальна частина

1.1.Фінансове управління Хмельницької міської ради (далі – Управління) відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створено міською радою шляхом перейменування фінансового управління виконавчого комітету Хмельницької міської ради, є його правонаступником та підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку з своїм найменуванням, бланки із своїм найменуванням, рахунки в управлінні Державного казначейства України у місті Хмельницькому. Скорочена назва Управління – Фінансове управління ХМР.

1.3. Структурні підрозділи Управління не мають статусу юридичної особи, діють у його складі, керуючись цим Положенням та положеннями про структурні підрозділи.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядчими документами Головного фінансового управління Хмельницької обласної державної адміністрації, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Хмельницької міського голови, регламентами роботи міської ради, її виконавчого комітету і цим Положенням.

1.5. Управління при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з Міністерством фінансів України, Головним фінансовим управлінням Хмельницької обласної державної адміністрації, з податковою інспекцією міста Хмельницького, управлінням Державного казначейства України у місті Хмельницькому.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року № 55);

2) регламентів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету;

3) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 року № 406;

4) рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року №55.

1.7. Юридична адреса фінансового управління: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська,56.

2. Основні завдання Управління.

2.1. Розробляє проект бюджету міста та інших нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету з питань фінансів та забезпечує їх виконання.

2.2. Розробляє баланс фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази та враховує їх при складанні міського бюджету.

2.3. Надає пропозиції щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, ефективності витрачання бюджетних коштів та фінансового контролю.

2.4. Здійснює контроль за здійсненням установами, організаціями та підприємствами цільового та ефективного використання коштів, виділених з бюджету.

2.5. Забезпечує доступ до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

3. Функції Управління.

3.1. Управління у відповідності з покладеними на нього завданнями здійснює такі функції:

3.1.2. Складає проект міського бюджету, визначає джерела формування доходної частини бюджету міста Хмельницького і подає на розгляд виконавчого комітету міської ради та на затвердження міській раді.

3.1.3. Складає розпис доходів і видатків бюджету міста з помісячним розподілом та забезпечує виконання міського бюджету.

3.1.4. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, а також штатних розписів головних розпорядників коштів міського бюджету.

3.1.5. Веде облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках міського бюджету.

3.1.6. Відповідно до затверджених у міському бюджеті призначень, здійснює фінансування головних розпорядників коштів в межах наявних фінансових ресурсів на здійснення заходів з розвитку місцевого господарства, природоохоронних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого самоврядування, міських програм та ін.

3.1.7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.1.8. Розглядає звіти про виконання кошторисів доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів. Звітує перед виконавчим комітетом міської ради про хід виконання міського бюджету і подає йому квартальні та річні звіти про його виконання, з подальшим затвердженням на міській раді.

3.1.9. Здійснює облік коштів резервного фонду міського бюджету та контроль за їх цільовим використанням.

3.1.10. Розглядає, в межах наданих чинним законодавством повноважень, матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до міського бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання.

3.1.11. Здійснює моніторинг та аналіз доходів бюджету, пошук резервів збільшення надходжень податків, зборів та інших неподаткових платежів, що зараховуються до міського бюджету. Розглядає та погоджує повернення зайво, або помилково сплачених до бюджету платежів за висновками податкової інспекції міста.

3.1.12. Розробляє заходи щодо збільшення надходжень до загального і спеціального фондів міського бюджету та економії бюджетних коштів.

3.1.13. Розміщує тимчасово вільні бюджетні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків на конкурсних умовах.

3.1.14. Готує пропозиції з фінансових питань, приймає участь у їх вирішенні, участь через своїх представників у роботі конкурсної комісії по відбору експертів для проведення експертної оцінки об’єктів приватизації комунальної власності та комісії з відбору експертів та погодження виконаних ними звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, у роботі комісії по проведенню конкурсів по визначенню орендарів нерухомого майна комунальної власності, у роботі комісії по оцінці конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави та інших комісіях, створених міською радою, виконавчим комітетом, міським головою.

3.1.15. Готує пропозиції про випуск в обіг, для розміщення місцевих позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи.

3.1.16. Здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених з міського бюджету по всіх напрямках і видах витрат. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.1.17. Здійснює перевірки фінансової діяльності, законності та ефективності витрачання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності в департаментах, управліннях, відділах міської ради, в бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах.

3.1.18. Здійснює контроль за використанням коштів субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам.

3.1.19. Проводить первинний контроль документації щодо обґрунтованості фінансування капітальних видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності та придбання основних засобів за бюджетні кошти.

3.1.20. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів бюджетних установ і організацій, які повністю або частково фінансуються з міського бюджету.

3.1.21. Разом з податковою інспекцією готує проекти рішень міської ради з питань встановлення місцевих податків і зборів, затвердження ставок фіксованого та єдиного податків.

3.1.22. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Хмельницької міської ради та мережі бюджетних установ міста.

3.1.23. Займається оформленням документів на отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів та середньострокових позичок на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

3.1.24. Обмінюється досвідом і інформацією з іншими містами України з питань складання і виконання бюджету.

3.1.25. Веде діловодство та організовує контроль за виконанням документів в фінансовому управлінні.

3.1.26. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.

3.1.27. Організовує електронний документообіг та функціонування оргтехніки в фінансовому управлінні.

3.1.28. Виконує організаційну, планувальну, дорадчу, інформаційну, контрольну, координаційну функції відповідно до покладених на Управління завдань.

3.1.29. Розглядає заяви, пропозиції та скарги громадян, листи підприємств і організацій, які надходять до Управління з питань, що входять до його компетенції і вживає по них необхідних заходів.

3.1.30. Здійснення контролю за використанням коштів субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам.

4. Права та обов'язки Управління

4.1. Одержувати від департаментів, управлінь та відділів міської ради, органів податкової інспекції, Державного казначейства, статистики, бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування матеріали, необхідні для складання і виконання бюджету міста.

4.2. Обмежувати, а в необхідних випадках, припиняти фінансування з бюджету міста підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше виділених коштів з бюджету та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це міського голову, і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством.

4.3. Одержувати від органу Державного казначейства відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.

4.4. Проводити в департаментах, управліннях і відділах міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної форми власності міста перевірки фінансово-господарської діяльності, документів, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок.

4.5. Отримувати короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідно чинного законодавства, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

4.6. Видавати у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання чинного законодавства накази, які є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності, і контролювати їх виконання.

4.7. За результатами перевірок давати приписи, які є обов’язковими до виконання керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності міста.

5. Керівництво та структура Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Хмельницьким міським головою.

5.2. Начальник управління має двох заступників - начальників відділів, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

5.3. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований Хмельницькому міському голові.

5.4. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.4.1) здійснює загальне керівництво роботою Управління;

5.4.2) забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та здійснення ним своїх повноважень.;

5.4.3) погоджує плани роботи структурних підрозділів, посадові інструкції посадових осіб Управління;

5.4.4) вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Управління;

5.4.5) забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Хмельницької міської ради;

5.4.6) формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання;

5.4.7) вносить в установленому порядку пропозиції Хмельницькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління;

5.4.8) забезпечує дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.4.9) забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;

5.4.10) забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління;

5.4.11) координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління;

5.4.12) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання посадовими особами Управління;

5.4.13) здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці;

5.4.14) веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Управління згідно з Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»;

5.4.15) забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників;

5.4.16) забезпечує систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному сайті Хмельницької міської ради інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

5.4.17) затверджує у встановленому порядку Положення про структурні підрозділи.

5.5. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.6. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує один із заступників начальника Управління на підставі розпорядження міського голови.

5.7. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Хмельницького міського голови.

5.8. Штатний розпис Управління затверджується міським головою.

5.9. До складу управління входять:

- бюджетний відділ;

- відділ доходів;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ фінансів галузей виробничої сфери.

5.10. Посадові особи, що працюють у Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення наділені повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету.

6. Майно і кошти

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Оплата праці працівників управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності, ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на підставі рішення міської ради, яка відповідно до законодавства визначає правонаступника Управління.

7.2. Зміни до Положення про Управління вносяться в тому ж порядку, в якому затверджується Положення відповідно до діючого законодавства.

Секретар міської ради В. Лесков

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02