УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 10


Про затвердження Положення про відділ роботи із зверненнями громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та відповідно до п.4 ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про відділ роботи із зверненнями громадян Хмельницької міської Ради (додається).Додаток

до рішення сесії міської Ради

від 21.05.2003 р. №10П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ роботи із зверненнями громадян Хмельницької міської Ради


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1. Відділ роботи із зверненнями громадян є самостійним відділом Хмельницької міської Ради, має свою печатку.


1.2. Відділ роботи із зверненнями громадян створений міською Радою, підконтрольний та підзвітний Хмельницькій міській Раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.


1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської Ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської Ради, цим Положенням.


1.4. Відділ роботи із зверненнями громадян створений для забезпечення необхідних умов щодо реалізації громадянами міста конституційного права на звернення до Хмельницької міської Ради та її виконавчих органів, організації особистого прийому громадян міським головою та його заступниками, здійснення контролю за своєчасним розглядом письмових та усних звернень в управліннях, відділах, комунальних підприємствах.


1.5. Діяльність відділу роботи із зверненнями громадян здійснюється на підставі Законів України “Про звернення громадян” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту виконавчого комітету міської Ради.


1.6. Відділ роботи із зверненнями громадян при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з виконавчими органами Хмельницької міської Ради, підприємствами, установами, організаціями міста.


1.7. Відділ роботи із зверненнями громадян очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.


1.8. Структура та чисельність працівників відділу роботи із зверненнями громадян затверджується міським головою.


1.9. Працівники відділу роботи із зверненнями громадян призначаються та звільняються з посади міським головою.


1.10. Працівники відділу роботи із зверненнями громадян мають службові посвідчення відповідного зразка.


ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ


2.1. Забезпечує реєстрацію письмових пропозицій, заяв і скарг громадян.


2.2. Консультує громадян, які виявили бажання побувати на особистому прийомі у міського голови, його заступників, щодо порядку розгляду і вирішення питань, з якими вони звертаються.


2.3. Організовує особистий прийом громадян міським головою, заступниками міського голови в громадській приймальні виконкому.


2.4. Організовує виїзні прийоми громадян міським головою, заступниками міського голови в мікрорайонах.


2.5. Здійснює контроль за виконанням управліннями та відділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями міста доручень міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому по розгляду та вирішенню письмових та усних звернень громадян, наданням відповіді громадянам, вищестоящим органам та засобам масової інформації.


2.6. Узагальнює статистичні дані по розгляду письмових та усних звернень громадян за кожен місяць, квартал, півріччя, рік.


2.7. Систематично інформує керівництво виконавчого комітету про хід розгляду звернень громадян у виконавчих органах Хмельницької міської Ради, факти порушень вимог Закону України “Про звернення громадян”, допущену тяганину та бюрократизм.


2.8. Аналізує характер звернень громадян, вивчає причини повторних звернень, скарг та заяв у вищестоящі органи влади, вносить пропозиції щодо їх усунення.


2.9. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи із зверненнями громадян, готує доповідні записки з окремих проблем, які піднімаються в зверненнях громадян.


2.10. Приймає участь в проведенні днів відділів та управлінь міськвиконкому в мікрорайонах міста, здійснює контроль за реалізацією доручень по піднятих громадянами питаннях.


2.11. Перевіряє стан роботи із зверненнями громадян, організацію їх особистого прийому, ведення діловодства щодо звернень громадян у виконавчих органах Хмельницької міської Ради, комунальних підприємствах, надає з цих питань відповідну методичну допомогу.


    1. Розробляє плани роботи відділу.


2.13. Здійснює контроль за вирішенням скарг і пропозицій громадян міста, які надходять на автовідповідач громадської приймальні міськвиконкому, через скриньки для пропозицій міському голові.


ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ


3.1. Відділ роботи із зверненнями громадян має право:


3.1.1. Вимагати від керівників управлінь та відділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій міста матеріали (довідки, інформації) щодо результатів розгляду письмових та усних звернень громадян, дотримання встановлених термінів.


3.1.2. Вносити пропозиції міському голові, керуючому справами щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян, притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують вимоги Закону України “Про звернення громадян”.


IV. ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ


4.1. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.


4.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.


4.3. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз розгляду звернень громадян і вживає заходів щодо ефективної діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.


4.4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.


4.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.


4.6. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту виконавчого комітету Хмельницької міської Ради та відповідних інструкцій.


4.7. Щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування – працівників відділу.

4.8. Завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього міським головою.


V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


5.1. Відділ роботи із зверненнями громадян утримується за рахунок коштів міського бюджету.


5.2. Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та нормативними актами і довідковими матеріалами.


5.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи міського голови, керуючого справами міськвиконкому, завідуючого відділом роботи із зверненнями громадян.


5.4. Відділ роботи із зверненнями громадян ліквідується та реорганізується міською Радою у відповідності до чинного законодавства.Секретар міської Ради М. Василишин