УКРАЇНА



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 12



Про затвердження Положення про господарський відділ Хмельницької міської Ради



Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про господарський відділ Хмельницької міської Ради (додається).


2. Рішення виконавчого комітету від 11.06.1997 року №1624 “Про затвердження Положення про господарський відділ міськвиконкому” вважати таким, що втратило чинність.



Міський голова М. Приступа




Додаток

до рішення №12 міської Ради

від 21.05.2003р.



ПОЛОЖЕННЯ

про господарський відділ Хмельницької міської Ради


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1. Господарський відділ є самостійним відділом Хмельницької міської Ради, має свою печатку.

1.2. Господарський відділ створений міською Радою, підзвітний та підконтрольний міській Раді, підпорядкований міському голові.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської Ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської Ради, іншими законодавчими актами, цим Положенням.

1.4. Господарський відділ створюється для матеріально-технічного, транспортного забезпечення діяльності апарату міської Ради, відділів та управлінь виконкому, надання допомоги структурним підрозділам виконкому у вирішенні господарських питань.

1.5. До господарського відділу входять:

- служба забезпечення утримання приміщень та прилеглих територій міськвиконкому в належному технічному, санітарному та протипожежному стані та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської Ради та її виконавчих органів;

- служба транспортного забезпечення діяльності міської Ради та її виконавчих органів.

1.6. Діяльність господарського відділу здійснюється на основі плану роботи виконавчого комітету, плану роботи відділу.

1.7. Господарський відділ взаємодіє з управліннями, відділами міської Ради, підприємствами, організаціями та установами міста в процесі проведення заходів виконавчого комітету.

1.8. Господарський відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

1.9. Структура, чисельність та посадові оклади працівників господарського відділу встановлюються штатним розписом відділу, що затверджується міським головою.

1.10. Заступники завідуючого та працівники відділу приймаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

1.11. Працівники господарського відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ


2.1. Відділ здійснює матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності міської Ради т а її виконавчих органів;

2.1.1. Надає допомогу виконавчим органам міської Ради у проведенні заходів виконавчого комітету.

2.1.2. Забезпечує умови роботи сесій міської Ради, засідань депутатських комісій та виконавчого комітету.

2.1.3. Здійснює прибирання приміщень та двору виконкому.

2.1.4. Забезпечує своєчасне обслуговування, заправку та ремонт оргтехніки виконкому.

2.1.5. Здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв’язку в приміщеннях виконавчих органів міської Ради.

2.1.6. Проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання приміщень виконкому. Своєчасно звітує про використання електроенергії, води, тепла та газу в приміщеннях виконкому.

2.1.7. Забезпечує належне утримання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів виконкому.

2.1.8. Забезпечує виконавчі органи міської Ради меблями, канцтоварами та друкованою продукцією.

2.1.9. Забезпечує необхідний ремонт приміщень виконкому, меблів та іншого інвентарю.

2.2. Відділ здійснює контроль за використанням енергоносіїв в приміщеннях виконкому, слідкує за економним та раціональним використанням інвентарю та інших матеріальних цінностей. У встановлені строки забезпечує проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та матеріалів, здійснює списання використаних матеріальних цінностей.


3. ПРАВА ВІДДІЛУ


3.1. Господарський відділ має право:

3.1.1. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться виконавчими органами міської Ради;

3.1.2. Проводити роботу щодо належного ставлення до майна міської Ради працівників виконавчих органів міської Ради, раціонального використання ними енергоносіїв та розхідних матеріалів.

3.1.3. Подавати в установленому порядку пропозиції міському голові, керуючому справами по покращенню стану господарства міської Ради.

4. ЗАВІДУЮЧИЙ ГОСПОДАРСЬКИМ ВІДДІЛОМ


4.1. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію роботи відділу та його працівників, вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.

4.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу. З метою забезпечення більш ефективної реалізації завдань і повноважень, що належать до компетенції відділу, може у разі потреби здійснювати перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.6. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської Ради, підприємствами, організаціями та установами міста.

4.7. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту виконавчого комітету Хмельницької міської Ради та відповідних інструкцій.

4.8. Щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування - працівників відділу.


5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


5.1. Господарський відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Положення про господарський відділ розроблено згідно з Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” , та регламентом виконавчого комітету Хмельницької міської Ради.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи міського голови, керуючого справами міськвиконкому, завідуючого господарським відділом.

5.4. Господарський відділ ліквідується або реорганізовується міською Радою у відповідності до чинного законодавства.






Секретар міської Ради М. Василишин