УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 17Про затвердження Положення про відділ оборонної і мобілізаційної роботи Хмельницької міської Ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись п.4 ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про відділ оборонної і мобілізаційної роботи Хмельницької міської Ради (додається).
Міський голова М.Приступа
Додаток

до рішення сесії міської Ради

від 21.05.2003 р. №17ПОЛОЖЕННЯ

про відділ оборонної і мобілізаційної роботи Хмельницької міської Ради


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1. Відділ оборонної і мобілізаційної роботи Хмельницької міської Ради, (далі відділ) створений рішенням десятої сесії міської Ради №8 від 12.02.2003 р. відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є виконавчим органом міської Ради, підзвітний і підконтрольний міській Раді, підпорядковується виконавчому комітету та міському голові.

1.2. У своїй діяльності відділ оборонної і мобілізаційної роботи керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської Ради, та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


2.1. Реалізація політики у сфері оборонної і мобілізаційної роботи.

2.2. Організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

2.3. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, виконання і контроль за їх здійсненням в установах і організаціях міста, які мають мобілізаційні завдання (замовлення) або завдання з мобілізаційної роботи.

2.4. Своєчасне розроблення і реалізація заходів, що забезпечують охорону державної таємниці в діяльності міської Ради.

2.5. Запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ


3.1. Планує, організує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території міста.

3.2. Організує розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм (планів) мобілізаційної підготовки, здійснює методичне та інформаційне забезпечення цієї роботи.

3.3. Забезпечує на території міста виконання підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальні власності, мобілізаційних завдань (замовлень).

3.4. Під час оголошення мобілізації здійснює заходи щодо переведення міської Ради та її виконавчих органів і господарства міста на роботу в умовах особливого періоду.

3.5. Керує мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності.

3.6. У разі неспроможності (банкрутства) підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційне завдання (замовлення), здійснює заходи щодо передачі цих завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території міста.

3.7. Організує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти й у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційного плану.

3.8. Забезпечує організацію військового обліку військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних.

3.9. Забезпечує надання військовому комісаріату міста, відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3.10. Сприяє військовому комісаріату міста у його роботі в мирний час та під час оголошення мобілізації.

3.11 Одержує від підприємств, установ, організацій міста, необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.

3.12. Вирішує питання щодо управління підприємствами, установами і організаціями у разі втрати зв'язку під час мобілізації та у воєнний час.

3.13. Забезпечує на території міста виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.14. Готує звіти про хід виконання мобілізаційної підготовки міста.

3.15. Не допускає необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

3.16. Своєчасно розробляє та реалізує заходи, що забезпечують охорону державної таємниці.

3.17. Виявляє та закриває канали просочення секретної інформації.

3.18. Забезпечує запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин.

3.19. Організовує секретне діловодство.

3.20. Здійснює контроль за станом режиму секретності міської Ради та її виконавчого комітету

3.21. Готує документи для одержання міською Радою та її виконавчим комітетом дозволу (ліцензії) на проведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.


4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО


4.1. Готувати і доводити обов'язкові для виконання вказівки підприємствам, що належать до комунальної форми власності щодо впровадження в життя рішень з питань планування методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки.

4.2. Перевіряти і визначати ефективність, проведення заходів щодо розв'язання поточних проблем оборонного характеру та мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій міста.

4.3. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, міської Ради, підприємств, установ, організацій ( за згодою їх керівника) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів міської Ради, підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи, інші матеріали, а від міського органу державної статистики - безоплатні статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.5. Вимагати від усіх працівників управлінь, відділів міської Ради, а також відряджених до міської Ради та виконавчого комітету осіб неухильного виконання вимог з питань забезпечення охорони державної таємниці.

4.6. Брати участь у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.

4.7. Здійснювати перевірку стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах установи, а також у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях, давати відповідні рекомендації.

4.8. Здійснювати перевірки дотримання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вміст сейфів, металевих шаф, спецчемоданів, спецпапок тощо.

4.9. Порушувати перед керівництвом установи питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок працівникам з питання режиму секретності.

4.10 Одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані.


5. Структура та чисельність працівників відділу затверджуються міським головою. Положення про відділ оборонної і мобілізаційної роботи затверджується міською Радою і має забезпечувати якісне виконання покладених на відділ оборонної і мобілізаційної роботи завдань і функцій.


6. На посади завідуючого відділом оборонної і мобілізаційної роботи та спеціалістів призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно - кваліфікаційних характеристик посад.


7. Відділ оборонної і мобілізаційної роботи є самостійним відділом міської Ради.

7.1 Відділ оборонної і мобілізаційної роботи очолює завідуючий відділом, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

7.2 Відділ оборонної і мобілізаційної роботи утримується за рахунок коштів міського бюджету.


8. Виконком Хмельницької міської Ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу оборонної і мобілізаційної роботи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань оборонної і мобілізаційної роботи.


9. Відділ оборонної і мобілізаційної роботи ліквідується та реорганізується міською Радою у відповідності до чинного законодавства.
Секретар міської Ради М.Василишин