УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 21Про затвердження Положення про відділ управління міським господарством Хмельницької міської Ради
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись ст.54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про відділ управління міським господарством Хмельницької міської Ради (додається).
Міський голова М. Приступа


Додаток

до рішення міської Ради

від 21.05.2003 р. №21
П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ управління міським господарством Хмельницької міської Ради1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ управління міським господарством (далі – відділ) є виконавчим органом Хмельницької міської Ради, підзвітний і підконтрольний міській Раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Відділ утворюється міською Радою у відповідності з вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, є самостійним відділом Хмельницької міської Ради, має свою печатку.


1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, рішеннями міської Ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.


1.3. Чисельність працівників відділу та їх посадові оклади встановлюються штатним розписом, який затверджується міським головою.


2. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ


2.1. Завдання відділу полягає в оперативному вирішенні пропозицій, заяв і скарг громадян, а також підприємств, організацій, установ міста з питань житлово-комунального, транспортного, торгівельного, побутового та іншого обслуговування, виникнення надзвичайних ситуацій.


2.2. Черговий відділу:


2.2.1. Приймає, реєструє з повідомленням заявнику реєстраційного номеру скарги та прізвища посадової особи, яка прийняла дану скаргу, передає за призначенням та контролює виконання пропозицій, заяв громадян, підприємств, організацій, установ, які надійшли в усній формі.


2.2.2. Вживає негайні заходи по виклику відповідних служб та осіб при аваріях, пожежах, нещасних та інших надзвичайних випадках, а також травматизмі невиробничого характеру.

Подає інформацію про ці випадки міському голові та його заступникам.


2.3. Відділ:


2.3.1. Проводить аналіз несвоєчасного виконання звернень громадян, підприємств, організацій, установ і доводить їх до відома керівників міськвиконкому та відповідних служб і підприємств.


2.3.2. Приймає участь у профілактичній роботі для покращення організації планування роботи комунально-побутових, транспортних, торгівельних та інших підприємств і організацій, бере участь і координує роботу між підприємствами, організаціями при аваріях, пожежах та інших надзвичайних випадках, а також при отриманні сигналів з ЦО.


2.3.3. Має право вимагати від диспетчерських служб підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, своєчасно доповідати черговому відділу про виконання заяв, скарг та пропозицій громадян, а також про усунення тих чи інших неполадок чи аварій.


2.3.4. Щоденно до 20.00 години отримує інформації від завідуючих відділами і начальників управлінь міськвиконкому щодо уточнення в підвідомчих організаціях стану справ. Виявляє невирішені на рівні їх керівників питання по роботі підприємств і організацій, а також служб міського комунального господарства, транспорту та інших галузей, що забезпечують місто, разом з відповідними службами в добовий термін вживає необхідні заходи по усуненню виявлених недоліків.


2.3.5. Про всі невирішені в добовий термін питання інформує відповідних заступників міського голови, які вживають термінових заходів по усуненню порушень і неполадок, аварійних ситуацій в роботі міського господарства підприємств і організацій.


2.3.6. При невжитті належних і оперативних заходів службами міста щодо усунення недоліків в роботі запрошує керівників управлінь та відділів виконавчого комітету на засідання оперативного штабу міськвиконкому для пояснення.


2.4. Працівники відділу вживають оперативні заходи по усуненню неполадок і організації ліквідації аварій в міському господарстві, при потребі підключають до цієї роботи керівників підприємств і організацій, завідуючих відділами і начальників управлінь. При невирішені ними питань ставлять до відома відповідних заступників міського голови.


2.5. Щоденно до 8.00 години спеціалістом відділу надається письмовий звіт про невирішені за попередній день питання в роботі міського господарства про скарги мешканців міста, сигнали голів квартальних і домових комітетів першому заступнику міського голови, а також міському голові.


2.6. Спільно з начальником управління по надзвичайних ситуаціях та цивільному захисту населення міста відділом підтримується порядок повідомлення та здійснюється виклик аварійних сил в екстремальних ситуаціях і відновлюються карточки оповіщення, де вказані прізвища абонентів та їх номери телефонів (робочий, домашній). Проводять практичну перевірку сил швидкого реагування один раз в квартал.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ


3.1. Відділ працює цілодобово згідно графіка.


3.2. Відділ очолює завідуючий відділом, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.


3.3. Спеціалісти відділу приймаються на роботу і звільняються розпорядженням міського голови у відповідності з вимогами Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3.4. Завідуючий відділом:


3.4.1. здійснює керівництво та організовує роботу відділу відповідно до чинного законодавства України і цього Положення;


3.4.2. забезпечує керівництво та контроль за організацією праці у відділі, створює умови для успішного втілення передових методів праці, забезпечує контроль за виконанням всіх пропозицій, заяв громадян, підприємств, організацій та установ, які надійшли у відділ.


3.4.3. забезпечує належне культурно-побутове обслуговування і проводить заходи щодо підвищення культурно-технічного рівня, підлеглих працівників, сприяє розвитку їх творчої ініціативи;


3.4.4. регулярно проводить оперативні наради з працівниками відділу, а також з працівниками диспетчерських служб підприємств, організацій та установ міста, один раз в тиждень проводить штаби по забезпеченню життєдіяльності міста;


3.4.5. несе персональну відповідальність за роботу відділу, ведення звітності по роботі відділу, дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, невжиття заходів щодо ліквідації аварій, усунення неполадок або несвоєчасне реагування на звернення громадян згідно Законів України “Про звернення громадян” “Про службу в органах місцевого самоврядування”;


3.4.6.затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;


3.4.7. вживає заходи щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх у разі необхідності до дисциплінарної та матеріальної відповідності;


3.4.8. вносить пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу.


3.5. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється міською Радою в установленому законом порядку.
Секретар міської Ради М. Василишин