УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 25Про затвердження Положення про управління комунального майна Хмельницької міської Ради
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про управління комунального майна Хмельницької міської Ради (додаток).Додаток

до рішення міської Ради

від 21.05.2003 р. №25


П о л о ж е н н я

про управління комунального майна

Хмельницької міської Ради


 1. Загальні положення.


1.1. Управління комунального майна Хмельницької міської Ради, надалі – “управління”, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” створюється міською Радою шляхом реорганізації відділу (органу) приватизації згідно з рішенням десятої сесії Хмельницької міської Ради від 12 лютого 2003 року № 8 “Про створення, реорганізацію та зміну назви відділів та управлінь міської Ради та виконкому” та є органом приватизації.


1.2. Управління підзвітне та підконтрольне міській Раді, підпорядковується у своїй діяльності міському голові та виконавчому комітету Хмельницької міської Ради.


1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської Ради, виконавчого комітету міської Ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.


1.4. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, може мати розрахункові рахунки в установах банків.


 1. Основні завдання управління.


Основними завданнями управління є :

управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, в межах, визначених цим Положенням;


підвищення ефективності використання комунального майна;


організація та проведення приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.


 1. Повноваження управління.


Управління відповідно до покладених на нього завдань :


  1. Здійснює управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького :

веде облік комунального майна;


організовує, в разі необхідності, роботу по проведенню інвентаризації комунального майна;


створює і веде реєстр комунального майна;


здійснює контроль за ефективним та раціональним використанням комунального майна;


вносить пропозиції виконавчому комітету щодо підвищення ефективності використання та управління майном, що перебуває у комунальній власності;


вносить пропозиції виконавчому комітету щодо надання в оренду та користування юридичним та фізичним особам цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна міської комунальної власності для більш повного задоволення потреб територіальної громади міста;


вносить пропозиції виконавчому комітету про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності;


вносить пропозиції виконавчому комітету щодо придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території міста, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста;


вносить пропозиції виконавчому комітету про надання у концесію об’єктів комунальної власності.


  1. Здійснює згідно з рішеннями міської Ради приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького:

здійснює повноваження власника комунального майна у процесі приватизації;


продає майно, що перебуває у комунальній власності, в процесі його приватизації, в тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також акції (частки, паї);


створює комісії з приватизації та з відбору суб’єктів оціночної діяльності;


затверджує плани приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;


розробляє, в разі необхідності, проекти міських програм приватизації та складає переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, і вносить пропозиції виконавчому комітету для подання їх на затвердження міській Раді;


укладає договори щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації та їх продажу;


укладає угоди щодо проведення незалежної оцінки вартості об’єктів приватизації;


укладає договори купівлі-продажу об’єктів;


разом з галузевими відділами та управліннями здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації;


здійснює облік та контроль за надходженням коштів від приватизації комунального майна, в разі несвоєчасного надходження коштів проводить розрахунки штрафів та пені;


складає статистичну звітність по приватизації об’єктів комунального майна;


веде облік приватизованих об’єктів комунальної власності міста, в тому числі будівель і приміщень.


  1. Здійснює приватизацію державного житлового фонду міської Ради:

приймає розпорядження про передачу державного житла у власність громадян та видає свідоцтва про право власності на житло;


здійснює контроль за роботою підприємств, установ і організацій, які проводять оформлення документів по приватизації житлового фонду міської Ради;


контролює надходження коштів від продажу надлишків загальної площі квартир громадянам при приватизації житла міської Ради;


приймає розпорядження про скасування приватизації житла та готує і надсилає листи банкам щодо повернення житлових чеків громадянам на їх депозитні рахунки;


веде облік житлового фонду міської комунальної власності, що не підлягає приватизації, та приватизованого житла.


  1. Організовує, приймає участь і контролює складання списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів:

систематизує, реєструє списки та передає їх в установи Ощадбанку;


видає довідки громадянам міста для внесення змін та доповнень у списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів.


  1. Розглядає листи, пропозиції, скарги, заяви громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє об’єктивному вирішенню питань, що входять до компетенції управління.


  1. Проводить прийом громадян та представників юридичних осіб в межах повноважень управління.


3.7. Планує роботу управління відповідно до регламенту виконавчого комітету Хмельницької міської Ради.

3.8. Представляє інтереси управління у судових засіданнях з питань, що входять до компетенції управління.


3.9. Готує матеріали на сесії міської Ради та засідання виконавчого комітету.


3.10. Забезпечує виконання рішень сесій, виконкому, розпоряджень міського голови.


3.11. Здійснює інші функції та повноваження з питань приватизації та управління комунальним майном згідно з чинним законодавством.

4. Права управління.


Управління має право :


4.1. Одержувати у встановленому порядку від управлінь та відділів міської Ради, органів статистики, органів приватизації, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, необхідну для виконання завдань і функцій, покладених на управління.


4.2. Залучати для вирішення питань, що стоять перед управлінням, керівників та спеціалістів управлінь і відділів міської Ради, підприємств, організацій та установ, депутатів міської Ради за їх згодою.


4.3. Видавати в межах своєї компетенції документи, обов’язкові для виконання підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста.

5. Організація діяльності управління.


5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.5.2. Штатний розпис управління, чисельність і фонд оплати праці затверджуються міським головою за поданням начальника управління.


  1. Працівники управління приймаються на роботу і звільняються розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.


  1. Начальник управління :

здійснює керівництво та організовує роботу управління відповідно до чинного законодавства України і цього Положення;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій;


затверджує посадові інструкції працівників управління;


вносить пропозиції щодо заохочення працівників управління та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;


діє без доручення та представляє управління в усіх установах, підприємствах, організаціях;


видає накази та розпорядження відповідно до повноважень управління, організовує та контролює їх виконання.


5.5. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською Радою відповідно до чинного законодавства.Секретар міської Ради М. Василишин