УКРАЇНА



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

одинадцятої сесії


м. Хмельницький

від 21.05.2003 р. 26



Про затвердження Положення про відділ сприяння діяльності депутатам




Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та відповідно до п.4. ст.54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська Рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Положення про відділ сприяння діяльності депутатам Хмельницької міської Ради (додаток).



Міський голова М. Приступа






Додаток

до рішення міської Ради

від 21.05.2003 р. №26


Положення

про відділ сприяння діяльності депутатам


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1.Відділ сприяння діяльності депутатам (далі відділ) створений міською Радою, є виконавчим органом Хмельницької міської Ради, підзвітний і підконтрольний міській Раді, підпорядкований міському голові та секретарю міської Ради.

1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської Ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, іншими законодавчими актами, цим Положенням.

1.4.Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності міської Ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської Ради, доручень виборців, даних депутатам міської Ради.

1.5.Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.


ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ


2.1.Основними завданнями відділу є: 

2.1.1.Організаційне забезпечення діяльності міської Ради;

2.1.2.Залучення жителів міста до вирішення питань місцевого значення. 


2.2.Відділ сприяння відповідно покладених на нього завдань: 

2.2.1.Складає проекти перспективних і поточних планів роботи Ради, сприяє їх реалізації;

2.2.2.Отримує і узагальнює пропозиції щодо порядку денного сесій міської Ради, організовує попереднє обговорення в постійних комісіях проектів рішень Ради, спільно з відділами і управліннями виконавчого комітету доопрацьовує проекти рішень з урахуванням їх обговорення в постійних комісіях;

2.2.3.Згідно з Регламентом міської Ради забезпечує організаційну підготовку пленарних засідань. Повідомляє депутатів про скликання сесій Ради. Забезпечує роботу секретаріату Ради, здійснює протоколювання ходу сесій за участю депутатів-членів секретаріату, оформлення, розмноження і доведення до виконавців прийнятих рішень, зберігання оригіналів рішень та протоколів сесій Ради; 

2.2.4.Надає методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій, разом з відділами і управліннями виконавчого комітету сприяє виконанню рекомендацій, прийнятих постійними комісіями;

2.2.5.За дорученнями постійних комісій готує інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду комісій;

2.2.6.Сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень згідно з законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Статуту міста. Організовує та забезпечує проведення громадських слухань, звітів голови та депутатів перед виборцями. Узагальнює та подає на розгляд виконавчих органів перелік пропозицій, внесених за результатами громадських слухань та звітів депутатів; 

2.2.7.Проводить реєстрацію заяв ініціативних груп по внесенню місцевої ініціативи. Сприяє ініціативним групам у проведенні зборів громадян;

2.2.8.Забезпечує облік і бере участь у попередньому вивченні доручень виборців, готує разом з відділами і управліннями виконавчого комітету заходи по виконанню доручень виборців, здійснює контроль за їх реалізацією;

2.2.9.Забезпечує організацію і проведення інформаційних депутатських днів, вивчення нормативно-правових актів;

2.2.10.Забезпечує ведення статистичної звітності про зміни в складі депутатів, постійних комісій, організаційну роботу міської Ради;

2.2.11.Здійснює постійний контроль за виконанням рішень сесій, рекомендацій постійних комісій. Періодично інформує міську Раду про стан виконання рішень, критичних зауважень, причини їх невиконання;

2.2.12.Сприяє роботі органів самоорганізації населення.


ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ


3.1.Відділ має право:

3.1.1.Узагальнювати та систематизовувати пропозиції, поправки і висновки постійних комісій та готувати їх на розгляд міської Ради;

3.1.2.У питаннях, які належать до його відання та в порядку, визначеним цим Положенням та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, отримувати від керівників відділів та управлінь виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали, документи та довідки;

3.1.3.Залучати до підготовки сесії працівників управлінь та відділів міської Ради.

3.1.4.Працівники відділу призначаються та звільняються з посади міським головою.


ІV. ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ


  1. Організовує діяльність відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

  2. Планує роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, спрямовує їх роботу, надає допомогу у виконанні завдань і доручень, аналізує результати роботи відділу, вживає заходи щодо підвищення її дієвості.

  3. Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань, планів роботи, доручень міського голови, секретаря міської Ради.

  4. Забезпечує взаємодію відділу з самостійними відділами та управліннями міської Ради.

  5. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

  6. Щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування – працівників відділу. Складає й затверджує особисті річні плани роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву, забезпечує їх виконання.


V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Відділ сприяння діяльності депутатам утримується за рахунок міського бюджету.

  2. Міська Рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу сприяння діяльності депутатам, забезпечує їх приміщення, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.

  3. Положення про відділ сприяння діяльності депутатам розроблено відповідно до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської Ради.

  4. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи міського голови, секретаря міської Ради, завідуючого відділом сприяння діяльності депутатам.

  5. Відділ сприяння діяльності депутатам ліквідовується та реорганізується міською Радою відповідно до чинного законодавства.



Секретар міської Ради М. Василишин