УКРАЇНАХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


РІШЕННЯ

тринадцятої сесії


м. Хмельницький

від 17.09.2003 р. 37Про відміну п. 1,2,3 рішення №40 одинадцятої сесії міської Ради від 21.05.2003 р. та про затвердження Положення про управління земельних ресурсів та земельної реформиРозглянувши пропозиції виконавчого комітету, на виконання рішення №8 десятої сесії міської Ради від 12.02.2003 р. “Про створення, реорганізацію та зміну назви відділів та управлінь міської Ради та виконкому, керуючись ст.ст. 26, 33, 60 “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу України, міська Рада


ВИРІШИЛА:


1. Відмінити п. 1, 2, 3 рішення №40 одинадцятої сесії міської Ради від 21.05.2003 р. “Про відміну пункту 2.2 рішення десятої сесії міської Ради від 12.02.2003 р. №8, про внесення змін до рішення десятої сесії міської Ради від 12.02.2003 р. №9, про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів та земельної реформи та про відміну рішення десятої сесії міської Ради від 27.08.1997 р. №50”.


2. Затвердити Положення про управління земельних ресурсів та земельної реформи.


3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Осадчого.
Міський голова М.ПриступаДодаток

до рішення тринадцятої сесії

міської Ради від 17.09.2003р. №37

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління земельних ресурсів та земельної реформи


1. Управління земельних ресурсів та земельної реформи /далі Управління/ утворюється Хмельницькою міською Радою, є її самостійним структурним підрозділом, підзвітне і підконтрольне міській Раді та підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.

Управління у межах своєї компетенції здійснює регулювання земельних відносин, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території міста.


2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом про місцеве самоврядування в Україні, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.


3. Основними завданнями управління є :

-- здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель на території міста;

-- здійснення землеустрою;

-- розроблення і здійснення місцевих програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього середовища;

-- приватизація земельних ділянок;

-- регулювання відносин, пов'язаних з використанням земельних ресурсів міста.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Створює умови для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста.

4.2. Організовує виконання робіт з приватизації, роздержавлення та інвентаризації земель.

4.3. Здійснює самоврядний контроль за додержанням власниками землі, землекористувачами та орендарями землі земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

4.4. Розробляє міській Раді необхідні розрахунки і обґрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи , та здійснює систематичне інформування зазначених органів про їх виконання.

4.5. Виконує функції, пов'язані з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель.

4.6. Проводить грошову оцінку земель, подає міській Раді пропозиції щодо плати за землю, (в тому числі оренди).

4.7. Бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва, готує висновки про передачу земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель в користування та в оренду.

4.8. Організовує видачу державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, оформлення договорів оренди.

4.9. Забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель через ліцензовані проектні організації.

4.10. Подає міській Раді інформацію про проведення земельної реформи.

4.11. Забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою.

4.12. Створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель.

4.13. Створює і веде архів земельної документації.

4.14. Сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів управління, забезпечує підвищення кваліфікації працівників, організовує навчання з питань земельного законодавства.

4.15. Веде облік і звітність державної та відомчої статистики.

4.16. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні.

4.17. Здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування.

4.18. Використовує в установленому порядку бюджетні, а також інші кошти, надходження яких не заборонене законодавством, для виконання програм освоєння нових технологій, проведення науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення земельного кадастру, покращення матеріально-технічної бази Управління, а також організовує у цій сфері наукові дослідження та здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями.

4.19. Організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів.

4.20. Приймає участь у визначенні ціни земельної ділянки, що призначається для продажу.

4.21. Забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, збереження майна, раціональне використання товарно-матеріальних цінностей.

4.22. Організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги.

4.23. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


5. Управління має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Згідно ст.33 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" готувати матеріали на засідання міської Ради та її виконавчого комітету щодо регулювання земельних відносин.

5.3. Вносити на розгляд виконкому міської Ради подання про внесення пропозицій на розгляд міської Ради питання про припинення права власності, користування та оренди землею у випадках, передбачених діючим законодавством України, а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель.

5.4. Перевіряти додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства і при виявленні порушень доводити до відома органи Держкомзему України для притягнення до відповідальності винних осіб.

5.5. Вносити пропозиції виконкому міської Ради щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів.

5.6. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.8. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, представницькими органами, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за поданням начальника управління.


8. Начальник управління:

8.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та кожного працівника управління.

8.2. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посади і звільнення з посад заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та працівників.

8.3. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи в управлінні може бути утворена науково-технічна рада. Склад цієї ради та положення про неї затверджує начальник управління.

8.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міської Ради.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників затверджує міська Рада.

8.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням.
Секретар міської Ради М. Василишин


В.о. завідуючого відділом земельних ресурсів Г. Сноз