Додаток

до рішення сесії міської ради

від 08.04.2009 р. №13

ПОЛОЖЕННЯ

про управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом міської ради, створене Хмельницькою міською радою, є її самостійним структурним підрозділом, підзвітне та підконтрольне міській раді та її виконавчому комітету, міському голові.

Управління є правонаступником управління транспорту та зв'язку виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.2.      Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Постановами Верховної Ради України, іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника Управління, цим Положенням.

1.3.      Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

Управління має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

Юридична адреса Управління: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул._Г.Сковороди, буд.12.

1.4.      У складі Управління можуть створюватись відділи без права юридичної особи. Положення про відділи затверджується начальником Управління.

 

Розділ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНЯ

2.1.      Забезпечення виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв’язку.

2.2.      Організація перевезення мешканців міста на регулярних міських тролейбусних маршрутах, автобусних маршрутах загального користування.

2.3.      Здійснення координації роботи міського пасажирського транспорту всіх форм власності.

2.4.      Виконання функцій замовника послуг на перевезення пасажирів і багажу міським пасажирським транспортом.

2.5.      Підготовка та організація проведення конкурсів на право перевезення пасажирів і багажу на міських маршрутах громадського транспорту.

2.6.      Укладання з перевізниками договорів на перевезення пасажирів і багажу міськими автобусами, тролейбусами та легковими таксомоторами, надання дозволів на перевезення пасажирів і багажу.

2.7.      Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, а також фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв'язку.

2.8.      Укладання договорів на виконання робіт (послуг) з підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності, у разі делегування таких повноважень.

2.9.      Забезпечення формування маршрутної мережі громадського транспорту загального користування та затвердження маршрутів і розкладів руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

2.10.  Управління об'єктами транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.11.  Організація обстеження пасажирських потоків на маршрутах пасажирського транспорту міста з метою більш раціонального розподілення рухомого складу.

2.12.  Створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері надання послуг по пасажироперевезеннях, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

2.13.  Здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю підприємств (об’єднань) і організацій транспорту і зв’язку незалежно від їх підпорядкування та форм власності, за дотриманням чинного законодавства (умов договорів), а також за організацією обслуговування пасажирів на автовокзалах, залізничному вокзалі.

2.14.  Планування і організація роботи з підготовки підприємств транспорту і зв’язку до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільної оборони.

2.15.  Заслуховування звітів керівників підприємств транспорту і зв’язку, підпорядкованих Управлінню про роботу підприємств транспорту і зв’язку.

2.16.  Погодження дозволів на зміну маршрутів та напрямків руху транспорту, припинення руху транспорту на вулицях міста у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.

2.17.  Погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і великовагових вантажів.

2.18.  Розгляд листів, скарг, звернень, пропозицій громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Управління, сприяння в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань, ведення їх обліку та звітності.

2.19.  Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями, департаментами, органами місцевої виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями.

2.20.  Здійснення підготовки відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління.

2.21.  Надання підвідомчим підприємствам Управління методичної та консультаційної допомоги в межах своїх повноважень.

2.22.  Розгляд клопотань підвідомчих підприємств і внесення до виконавчого комітету міської ради пропозиції про нагородження міськими, державними нагородами, присвоєння почесних звань.

 

Розділ 3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

3.1.      Отримувати в межах, передбачених законодавством, від підприємств транспорту і зв'язку незалежно від їхньої форми власності та відомчого підпорядкування відомості та необхідні документи для виконання своїх функцій.

3.2.      Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.3.      Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформацію, документи, інші матеріали, від міського відділу статистики – статистичні дані, необхідні для виконання завдань, покладених на Управління.

3.4.      Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, науковими та проектно–конструкторськими закладами в питаннях, що входять до сфери діяльності Управління, розробляти разом з транспортними підприємствами заходи по покращенню роботи міського пасажирського транспорту, збільшення його рентабельності, удосконалення маршрутів у комплексі для усіх видів транспорту, більш раціональному розміщенню зупинок, організацій маршрутів масових перевезень населення.

3.5.      Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

3.6.      Виступати в засобах масової інформації з питань транспорту та зв'язку, інформувати населення про свою роботу, як через пресу і інші засоби масової інформації, так і на зборах трудових колективів чи за місцем проживання громадян.

3.7.      Встановлювати види та обсяги пільгових перевезень.

3.8.      Працівники Управління здійснюють контроль за роботою маршрутних автобусів, тролейбусів, що здійснюють пасажирські перевезення на маршрутах загального користування.

3.9.      Складати відповідні акти на виявлені порушення, давати обов’язкові приписи щодо усунення порушень законодавства.

3.10.  Вимагати від об’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів різними видами транспорту.

3.11.  Інформувати міську раду, її виконавчий комітет з питань роботи підвідомчих Управлінню підприємств і організацій, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації.

3.12.  Розробляти та подавати на встановлення виконавчому комітету міської ради тарифи на пасажирські послуги.

 

Розділ 4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ.

4.1.      Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління  визначає міський голова в межах виділених асигнувань.                                      

4.2.      Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Хмельницькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові, відповідному заступнику міського голови.

4.3.      Начальник Управління :

4.3.1.Здійснює керівництво Управлінням, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього.

4.3.2.Вносить подання міському голові щодо призначення на посади і звільнення з посад заступників начальника Управління, працівників Управління, керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, підпорядкованих Управлінню, за узгодженням із заступником міського голови.

4.3.3.Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.

4.3.4.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5.В межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган міської ради у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадянами.

4.3.6.Бере участь в роботі засідань виконавчого комітету, сесії міської ради.

4.3.7.Веде особистий прийом громадян.

4.3.8.Розпоряджається майном з дозволу власника відповідно до діючого законодавства.

4.3.9.Підписує всі грошові, матеріальні, розрахункові, кредитні та інші документи разом з головним бухгалтером.

4.3.10.  Вносить подання міському голові щодо встановлення та зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам Управління.

4.3.11.  Погоджує проекти рішень, які виносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету у відповідності до законодавства України, цього Положення в межах питань, що відносяться до компетенції Управління.

4.3.12.  Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності працівників Управління, керівників структурних підрозділів Управління.

4.4.      Працівники Управління приймаються та звільняються з посади міським головою.

 

Розділ 5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1.      Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2.      Майно, що перебуває на балансі Управління є власністю міської ради і перебуває в оперативному управлінні Управління.

 

Розділ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

6.1.      Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідація Управління проводиться згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством України.

6.2.      При реорганізації, ліквідації Управління звільнюваним працівникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

6.3.      У разі ліквідації Управління його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

6.4.      Зміни до цього Положення вносяться міською радою.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                        В. Лесков

 

Начальник управління транспорту та зв'язку                                                                  П. Кузьмін